Dane ogólne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt projektu: 2 832 344 836,41 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE:  887 339 857,04 zł

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi klasy A od km 455+900 do 512+800 pomiędzy osiami węzłów Szarów i Krzyż o łącznej długości 56,9 km. Projektowana droga zlokalizowana jest w województwie małopolskim. Poza budową autostrad, zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. budowę czterech węzłów: „Bochnia”, „Brzesko”, „Wierzchosławice” i „Krzyż”
 2. przebudowę i budowę dróg obsługujących tereny przyległe
 3. budowę miejsc obsługi podróżnych

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powiązania w postaci węzłów z następującymi drogami:

 1. „Bochnia” z  drogą powiatową nr k 1424-Bochnia-Uście Solne
 2. „Brzesko” z drogą wojewódzką nr 768
 3. „Wierzchosławice” z drogą wojewódzką nr 975
 4. „Krzyż” z drogą krajową nr 73

Ponadto przewidziano budowę 66 dużych obiektów w postaci: wiaduktów, estakad, mostów w ciągu i nad autostradą.

W ramach przedsięwzięcia wyodrębnione zostały trzy odcinki:

 1. odcinek Węzeł Szarów - Węzeł Brzesko od km 455+900 do km 479+000 (Odcinek A)
 2. odcinek Węzeł Brzesko - Węzeł Wierzchosławice od km 479+000 do km 499+800 (Odcinek B)
 3. odcinek Węzeł Wierzchosławice - Węzeł Krzyż od km 499+800 do km 512+800 (Odcinek C)

Schemat przebiegu autostrady

Cele projektu:

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących celów:

 • podwyższenia komfortu jazdy podróżujących
 • usprawnienia przejazdu przez teren województwa małopolskiego, dzięki zwiększeniu przepustowości, co przyczyni się tym samym do oszczędności czasu podróżnych
 • polepszenia dojazdu do portu lotniczego w Balicach z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i całego województwa
 • wzrostu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu poprzez polepszenie warunków dostępności terenów, co wpływa na rozwój sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i mieszkańców użytkujących przedmiotową drogę przy jednoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Budowa autostrady A-4 przyczyni się do poprawy warunków ruchu tranzytowego wzdłuż korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Spowoduje odciążenie miejskich układów komunikacyjnych, wpłynie na poprawę jakości życia w centrach okolicznych miast. Ponadto przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawy stanu dróg krajowych oraz wybranych odcinków dróg objętych siecią TEN-T. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na opisywanym odcinku.

Przewidywane lata realizacji: 03.2010 - 01.2013

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowana przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. +48 12 411 43 59
e-mail: sekretariat@krakow.gddkia.gov.pl
 

Zarządzanie projektem i nadzór budowy: Konsorcjum Egis Poland Sp. z o.o. / DHV Polska Sp. z o.o. / MGGP S.A.

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100
e-mail: biuro@egis-poland.com

DHV Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 606 28 02
e-mail: dhv.polska@dhv.com

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
e-mail: mggp@mggp.com.pl

Projektant:

Sweco - Infraprojekt Sp. z o.o. 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. + 48 12 411 21 02
e-mail: infraprojekt@sweco.pl