Roboty drogowe

25 lutego 2014r.
Zakończenie usługi Nadzoru.

 

29 lipca - 04 sierpnia 2013r.

 • Roboty naprawcze skarp i odwodnienia
 • Umocnienie skarp i poboczy, profilowanie terenów zielonych
 • Plantowanie terenów płaskich
 • Wykonywanie zjazdów
 • Humusowanie w okolicach obiektu WD-66
 • Wykop i wykonanie warstw konstrukcyjnych na drodze DD30b;
 • Montaż ogrodzenia

MELIORACJA:

 • Prace przy rowach 514, 515, 511
   

15 lipca - 21 lipca 2013r.

 • Wymiana gruntu na drodze pod obiektem WA-53
 • MOP "Mokrzyska"- prace bruarskie
 • Roboty naprawcze skarp i odwodnienia
 • Umocnienie skarp i umocnienie poboczy
 • Plantowanie terenów płaskich

MELIORACJA:

 • Prace przy rowach 514, 515, 511
   

08 lipca - 14 lipca 2013r.

 • Prace przy drogach dojazdowych DD5, DD27, DD19, DD11, DD21, DD22, DD12
 • Wymiana gruntu pod obiektem WW-53
 • MOP "Mokrzyska"- układanie nawierzchni ścieralnej
 • Roboty naprawcze skarp i odwodnienia
 • Obsiew trawą, Montaż schodów skarpowych

ELEKTRYKA I TELETECHNIKA

 • wykopy i układanie kabla
 • montaż złącz IZK
 • wykonanie prób napięciowych i oświetleniowych na MOPie "Bagno"
   

MELIORACJA

 • prace przy rowie 514, 516, 522, 517b
 • odmulanie i czyszczenie przepustów i koryt rowów
 • montaż ogrodzenia na zbiornikach dla płazów
   

17 czerwca - 23 czerwca 2013r.

 • Prace przy drogach dojazdowych DD1, DD33b, DD11, DD28, DD22, DD12
 • Wymiana gruntu pod obiektem WW-53
 • MOP "Bagno" i "Mokrzyska"- prace brukarskie i porządkowe
 • Wykonywanie pali pod ekrany - odcinek E4

Roboty branżowe:

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- Wykopy i układanie kabla, montaż złącz IZK

 • MELIORACJA:

- prace przy rowie 517

 • KANALIZACJA:

- Prace przy zbiorniku retencyjno-oczyszcającym nr 1, budowa analizazacji na MOPie "Mokrzyska"
 

10 czerwca - 16 czerwca 2013r.

 • Prace przy drogach dojazdowych DD1, DD4, DD7, DD10, DD28, DD19, DD20, DD21, DD22, DD23, DD31, DD30, DD33, D34, DD35, DD36, DD37
 • Utrzymanie dróg dojazdowych - pompowanie wody, udrożnienia rowów
 • MOP "Bagno" i "Mokrzyska"- prace brukarskie, regulacja studni, roboty bitumiczne
 • Plantowanie terenów płaskich, naprawa skarp i udrożnienie rowów
 • Wymiana gruntu pod WA-53

Roboty branżowe:

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykopy i układanie kabla, montaż złącz IZK

 • MELIORACJA:

- prace przy rowie 517

 • KANALIZACJA:

- prace przy zbiorniku retencyjno-oczyszczającym nr 1, budowa kanalizacji na MOPie "Mokrzyska"

03 czerwca - 09 czerwca 2013r.

 • MOP "Mokrzyska" - Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Prace przy drogach dojazdowych DD30, DD33, DD35, DD36
 • Utrzymanie dróg dojazdowych - pompowanie wody, udrożnienia rowów
 • MOP "Bagno" - Prace brukarskie, regulacja studni

Roboty branżowe:

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- montaż opraw oświetleniowych i słupów na mopie "Mokrzyska"

 • MELIORACJA:

- prace przy rowie 517
 

27 maja - 02 czerwca 2013r.

 • Profilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych dd31, dd34, dd28, dd22, dd29, dd30, dd34, dd35, dd19, montaż geokraty na skarpach, humusownie i obsiew skarp
 • montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych; montaż schodów skarpowych
 • układanie warstwy wiążącej na MOPie "Bagno" i "Mokrzyska"
 • nasadzenia drzew, montaż ogrodzenia

Roboty branżowe:

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie  łączności autostradowej, studni SKR

 • MELIORACJA:

- prace przy rowach 505, 513a, 509, 513b i kanał Ulgi
 

20 maja - 26 maja 2013r.

 • Profilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych DD29, DD27, DD36, DD33, DD34, DD35, droga gminna do WD-54
 • Wymiana gruntu pod WA-53, oraz roboty na MOPach "Bagno" i "Mokrzyska"
 • Montaż geokraty na skarpach, humusownie i obsiew skarp, nasadzenia drzew
 • Montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

Roboty branżowe:

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie  łączności autostradowej, studni SKR;

 • MELIORACJA:

- prace przy rowach 505, 513a, 509, 513b i kanał Ulgi
 

13 maja - 19 maja 2013r.

 • Profilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych dd2, dd3, dd11, dd16a, dd16b, dd29, dd30, dd35, dd36, dd31, dd33
 • Roboty na MOPach "Bagno" i "Mokrzyska", montaż geokraty na skarpach, humusownie i obsiew skarp, nasadzenia drzew
 • Montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych, montaż schodów skarpowych

Roboty branżowe:

 • KANALIZACJA:

- MOP Bagno - układanie drenu, regulacja studzienek, prace przy zbiorniku Retencyjno Oczyszczający nr 2

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie  łączności autostradowej, budowa oświetlenia na MOPie "Mokrzyska", studni SKR

 • MELIORAJA:

- prace przy rowach 511, 500, 502, 509, 513a, 514, 513b i kanał Ulgi
 

15 maja 2013r.

W dniu 15.05.2012 r. została udostępniona dla ruchu samochodowego jezdnia południowa, na odcinku od węzła Brzesko do obiektu WD-71. Tym samym ruch na autostradzie A4 na odcinku od węzła Brzesko do Węzła Wierzchosławice odbywa się po obu jezdniach.

06 maja - 12 maja 2013r.

 • Profilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych dd31, dd34, dd28, dd22, dd29, dd30, dd34, dd35, dd19, montaż geokraty na skarpach, humusownie i obsiew skarp, nasadzenia drzew
 • montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • montaż schodów skarpowych, układanie warstwy wiążącej na MOPie "Bagno"

Roboty branżowe:

 • KANALIZACJA:

- MOP Bagno - układanie drenu, regulacja studzienek, prace przy zbiorniku Retencyjno Oczyszczającym nr 1 i nr 2

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie łączności autostradowej, budowa oświetlenia na MOPie "Mokrzyska"

 • MELIORACJA:

- prace przy rowach 513a, 521, 522
 

29 kwietnia - 05 maja 2013r.

 • Profilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych dd21, dd34, dd17, dd27
 • montaż geokraty na skarpach, tworzenie nasypu na mopie "Bagno"
 • budowa ogrodzenia i chodnika pod obiektem WA-52 i WA-72
 • humusowanie skarp

Roboty branżowe:

 • KANALIZACJA:

- MOP Bagno - układanie drenu, regulacja studzienek, prace przy zbiorniku Retencyjno Oczyszczającym nr 1 i nr 2

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie rur teletechnicznych i łączności autostradowej

 • MELIORACJA:

- prace przy rowach 521, 523, 516
 

22 kwietnia - 28 kwietnia 2013r.

 • DD4 rów 505 - wykop pod przepust, zasypka przepusty na km 482+240, prace przy przepustach i schodach skarpowych
 • humusowanie pasa rozdzaiłu i skarp, prfilowanie terenu, roboty na drogach dojazdowych dd15, dd21, dd30, dd31, dd33, dd35 dd27, dd22, dd36, dd38
 • obsiew trawy, oczyszczenie i oczyszczenie nawierzchni, umocnienie skarp geokratą

Roboty branżowe:

 • KANALIZACJA:

- MOP Bagno - układanie drenu, regulacja studzienek, Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 1 i nr 2

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie rur teletechnicznych i łączności autostradowej

 • MELIORACJA:

- prace przy rowach 500, 501, 505, 507a, 509, 502, 524, 521, 517c, 519, 522
 

15 kwietnia - 21 kwietnia 2013r.

 • DD4 rów 505 - wykop pod przepust, zasypka przepusty na km 482+750
 • prace przy przepustach i schodach skarpowych
 • humusowanie pasa rozdzaiłu, profilowanie terenu
 • roboty na drogach dojazdowych dd30, dd33
 • obsiew trawy
 • frezowanie i oczyszczenie nawierzchni DW768

Roboty branżowe:

 • KANALIZACJA:

- MOP Bagno - układanie drenu, regulacja studzienek, Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2

 • ELEKTRYKA I TELETECHNIKA:

- wykonanie rur teletechnicznych i łączności autostradowej

- badania szczelności

 • MELIORACJA: 

- prace przy rowach 500, 505, 507a, 507b, 517a, 519, 522
 

08 kwietnia - 14 kwietnia 2013r.

 • DD4 rów 505 - wykop pod przepust
 • zasypka przepusty na km 482+750
 • prace przy przepustach i schodach skarpowych

Roboty branżowe:

 • ENERGETYKA:

- wykonanie rur teletechnicznych i łączności autostradowej

- badania szczelności

 • MELIORACJA:

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2

- prace przy rowach 500, 505, 507a, 507b, 517; 524

 

15 marca - 07 kwietnia 2013r.

 • Montaż barier energochłonnych
 • Montaż podwalin i wypełnień ekranów
 • Montaż schodów skarpowych

Roboty branżowe:

 • ENERGETYKA:

- Ustawianie studzienek SKR

- Łączność autostradowa

- Budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach

 • MELIORACJA:

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2 i nr 3

- Wykonanie rowów melioracyjnych

 

25 lutego - 14 marca 2013r.

 • Montaż wypełnień ekranów akustycznych i pali
 • Naprawa skarp
 • Profilowanie stożków i schodów skarpowych
 • Humusowanie pasa rozdziału

Roboty branżowe:

 • ENERGETYKA

Budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach – ELTAR

 • MELIORACJA

-  Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2 i nr 3

- Wykonanie rowów melioracyjnych, przewiert 499+140

 • TELEKOMUNIKACJA

Łączność autostradowa
 

18 lutego - 24 lutego 2013r.

Wykonywanie ekranów akustycznych i pali pod ekrany.

Roboty branżowe:

 • Energetyka - budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach – ELTAR

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2
- Wykonanie rowów melioracyjnych
 

10 lutego - 17 lutego 2013r.

Wykonywanie ekranów akustycznych i pali pod ekrany.

Roboty branżowe:

 • Budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach – ELTAR

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2
- Wykonanie rowów melioracyjnych
 

04 lutego - 10 lutego 2013r.

Wykonywanie ekranów akustycznych.

Roboty branżowe:

 • Budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach – szt. 8 – ELTAR

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2
- Wykonanie rowów melioracyjnych

28 stycznia - 03 lutego 2013r.

W ramach robót drogowych odbywało się wykonywanie ekranów akustycznych.

Roboty branżowe:

Energetyka:

 • Budowa oświetlenia MOP Bagno – montaż uziemienia w słupach – szt. 12 – ELTAR

- Zbiornik Retencyjno Oczyszczający nr 2
- Wykonanie rowów melioracyjnych 

21 – 27 stycznia 2013r

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 – roboty ziemne, formowanie skarp oraz stabilizowanie dna kruszywem 32-63 na Zbiorniku Retencyjno-Oczyszczającym nr 1
 • W5.8 - roboty ziemne, formowanie skarp oraz stabilizowanie dna kruszywem 32-63 na Zbiorniku Retencyjno-Oczyszczającym nr 2
 • W5.10 – montaż wylotu kanalizacji deszczowej
 • WD 66 – montaż studzienek Ø500 w km 0+060 LiP

Budowa wodociągu:

 • MOP Mokrzyska – montaż wodociągu Ø160

 

14 – 20 stycznia 2013r.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 – roboty ziemne, formowanie skarp oraz stabilizowanie dna kruszywem 32-63 na Zbiorniku Retencyjno-Oczyszczającym nr 1
 • Zespół oczyszczający do wylotu W5.3 - roboty ziemne wraz z robotami montażowymi na odcinku Osadnik-Separator – zakończenie prac
 • Zespół oczyszczający do wylotu W5.4 - roboty ziemne wraz z robotami montażowymi na odcinku Osadnik-Separator – zakończenie prac
 • W5.8 - roboty ziemne, formowanie skarp oraz stabilizowanie dna kruszywem 32-63 na Zbiorniku Retencyjno-Oczyszczającym nr 2
 • W5.11, W5.11a - wyloty do rowów - roboty montażowe
 • WD66 - roboty montażowe na studzienkach ściekowych (żeliwo)
   

7 – 13 stycznia 2013r.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 – roboty ziemne na Zbiorniku retencyjno - oczyszczającym nr 1
 • Zespół oczyszczający do wylotu W5.4 - roboty ziemne wraz z robotami montażowymi na odcinku Osadnik-Separator
 • W5.8 - roboty ziemne na Zbiorniku retencyjno - oczyszczającym nr 2

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • W7.1-W7.2 – wykonanie próby szczelności wraz z wpięciem przebudowywanego odcinka do istniejącej sieci

 

31 grudnia 2012r. – 6 stycznia 2013r.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 – roboty ziemne na Zbiorniku retencyjno - oczyszczającym nr 1
 • Wyprawianie kinet na ciągach głównych kanalizacji deszczowej
   

10 – 16 grudnia 2012r.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.9 - wyprawianie kinet
 • W5.10 - montaż osadnika przy studni wpadowej 486+221 str. L
 • W5.12 - wyprawianie kinet
 • W5.15 - wyprawianie kinet
 • W5.18 - wyprawianie kinet
 • W5.20 - montaż wyposażenia na Zespole Oczyszczającym
 • W5.21 - montaż wylotu do rowu fi 300
 • W5.24 - montaż wylotu do rowu fi 300
 • W5.24a - montaż wylotu do rowu fi 300
 • WD69 - montaż wylotu do rowu fi 200
 • WD71 - montaż wylotu do rowu fi 200
 • MOP Mokrzyska - kanalizacja sanitarna: montaż reaktora bioekol
 • MOP Bagno - kanalizacja sanitarna: montaż reaktora i osadnika
 • Zbiornik retencyjny nr 1 - rozpoczęcie robót ziemnych
   

3 – 9 grudnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • sypanie pobocza,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie,
 • układanie krawężników na MOP-ach,
 • podbudowa z kruszywa na MOP Bagno, 
 • nasypy z gruntu z dokopu na drogach poprzecznych, 
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.4 - wyprawianie kinet
 • W5.7 - montaż studni S2, S3, montaż odcinka Sep-S3
 • W5.9 - wyprawianie kinet
 • W5.12 - wyprawianie kinet
 • W5.15 - wyprawianie kinet
 • W5.18 - wyprawianie kinet
 • W5.20 - montaż wyposażenia na Zespole Oczyszczającym
 • WD60 - wykonanie betonowego umocnienia wylotu do rowu 0+100 P
   

26 listopada – 2 grudnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • sypanie pobocza,
 • oznakowanie poziome,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie i obsiew skarp,
 • układanie krawężników na MOP-ach,
 • podbudowa z kruszywa na MOP Bagno,
 • nasypy z gruntu z dokopu na drogach poprzecznych, 
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.3 - wyprawianie kinet, roboty wykończeniowe
 • W5.4 - roboty wykończeniowe
 • W5.7 - korytowanie pod zespół oczyszczający wraz z jego montażem
 • W5.8 - roboty wykończeniowe
 • W5.9 - regulacja wysokościowa włazów, wyprawianie kinet, roboty wykończeniowe
 • W5.11a - roboty wykończeniowe
 • W5.13 - montaż ścieków skarpowych
 • W5.15b - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.20 - wyprawianie kinet, montaż wpustów deszczowych (żeliwo)
 • MOP Mokrzyska: wodociąg - montaż rurociągu DN160
 • Wyloty do rowu - układanie korytek ściekowych na skarpie, betonowanie wylotów, montaż wpustów deszczowych (żeliwo)
   

19 – 25 listopada 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • sypanie pobocza,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • oznakowanie poziome,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie i obsiew skarp,
 • nasypy z gruntu z dokopu na drogach poprzecznych, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 - montaż separatora
 • W5.3 - regulacja wysokościowa włazów wraz z montażem, montaż osadnika i separatora
 • W5.4 - montaż włazów żeliwnych, montaż separatora
 • W5.7a - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.8 - regulacja wysokościowa włazów, wyprawianie kinet
 • W5.9 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.12 - montaż włazów, regulacja wysokościowa studni
 • W5.18 - montaż włazów
 • W5.20 - montaż separatora i osadnika autostradowego, montaż studni S3, S2, montaż odcinka S1-Sep-Os, montaż włazów
 • W5.22 - wyprawianie kinet
 • W5.27 - wyprawianie kinet
 • WD57 - montaż korytek ściekowych na skarpie 485+900L
 • WD55 - montaż przykanalików 0+326L, 0+287L, 0+247,30L, 0+159,5L, 0+098,86P
 • MOP Mokrzyska - kanalizacja deszczowa: montaż odcinka S13-S14, wraz z montażem studni S14,
   

12 – 18 listopada 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • sypanie pobocza,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • oznakowanie poziome,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie i obsiew skarp,
 • nasypy z gruntu z dokopu na drogach poprzecznych, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.1 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż włazów
 • W5.4 - montaż osadnika na zespole oczyszczającym
 • W5.7 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż włazów
 • W5.7a - montaż włazów
 • W5.8 - regulacja wysokościowa studni
 • W5.9 - rozszalowywanie ścian komory wlotowej na zbiorniku retencyjno-oczyszczającym nr 3, formowanie i profilowanie wjazdu do zbiornika, montaż włazów
 • W5.16 - montaż przykanalika w km 0+192,54, montaż włazów
 • W5.18 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych,
 • W5.20 - montaż odcinka S1-S2 wraz z montażem studni S1, montaż włazów, montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż separatora i osadnika autostradowego
 • W5.22 - montaż włazów
 • SPO - rozszalowanie komory wodomierzowej, montaż wyposażenia komory wodomierzowej
 • WD60 - montaż wylotów betonowych w km 0+163LiP, 0+242,5L, 0+245,62P, 0+346,40LiP, montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • MOP Bagno - zbrojenie komory wodomierzowej na wodociągu
 • MOP Mokrzyska - kanalizacja deszczowa: montaż odcinka S12-S13, S8-S9 wraz z montażem studni S13, montaż przykanalika wraz ze studzienką ściekową w km 0+493, 0+205
 • Wyloty do rowów - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
   

5 – 11 listopada 2012r.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.4 - montaż ulicznych wpustów deszczowych
 • W5.9 - rozszalowywanie ścian komory wlotowej na zbiorniku retencyjno-oczyszczającym nr 3, szalowanie komory wylotowej, montaż ulicznych wpustów deszczowych, montaż włazów
 • W5.11 - umocnienie skarpy wylotu betonem
 • W5.16 - montaż ulicznych wpustów deszczowych
 • W5.13, W5.20 - montaż osadników KPED 01.14
 • W5.21 - montaż odcinka S3-SEP-S2-S1
 • W5.18, W5.20 - regulacja wysokościowa studni,
 • W5.20 - montaż włazów
 • SPO - zbrojenie i szalowanie komory wodomierzowej,
 • MOP Mokrzyska - montaż odcinka S5-S6, S2.2-S2.4, montaż studni S6, S2.2, S2.3, montaż odcinka S10a-S10b wraz z montażem studni S10a, montaż przykanalika oraz studni w km 0+130
 • WD57 - regulacja wysokościowa studni, montaż
 • WD60 - montaż studzienek ściekowych wraz z przykanalikami 0+245,62LiP, 0+163LiP, 0+100LiP, montaż studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem w km 0+346,4L wylotów przykanalików
 • WD63 - umocnienie skarpy wylotu betonem w km 0+129,14P, 0+291,25P, montaż ścieku skarpowego,
   

29 października – 4 listopada 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • sypanie pobocza,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • humusowanie i obsiew skarp, 
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.7 - montaż przykanalika w km 480+379PD
 • W5.7a - montaż przykanalika w km 0+520, 0+580, 481+065P
 • W5.9 Zbiornik Retencyjno-Oczyszczający nr 3 - szalowanie zbrojenia, zbrojenie górnej części komory wylotowej, zabetonowanie komory wlotowej
 • MOP Bagno - montaż przykanalika do studni S4.2
 • MOP Mokrzyska - montaż odcinka S1-S6, S4-S11 wraz z montażem studni S1, S2, S3, S4, S5, S11, S12, montaż studzienki przykanalikowej 0+540, 0+080 montaż odcinka S10A-S10B
 • W5.18 - regulacja wpustów deszczowych
 • W5.20, W5.21, W5.23, W5.24 - montaż włazów
 • W5.20 - montaż osadników KPED 01.14
 • W5.21 - montaż separatora i piaskownika, studni S1, S2
 • WD57 - montaż ścieków skarpowych
 • WD60 - montaż studzienki Ø500 w km 0+100LiP
 • Doprowadzenie wody do SPO - zbrojenie komory wodomierzowej, zbrojenie pokrywy komory wodomierzowej, zabetonowanie dna i pokrywy
 • Wyloty do rowu - umocnienie wylotu do rowu w km 491+860L, 491+900L, 492+439PD
 • DD30 - montaż przykanalika w km 0+986L
   

22 – 28 października 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • sypanie pobocza,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie i obsiew skarp, 
 • sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu na drogach poprzecznych, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu,
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.7a - montaż odcinka S3-S2-S1-Separator, montaż studni 0+580
 • W5.9 - montaż włazów
 • W5.9 Zbiornik Retencyjno-Oczyszczający nr 3 - układanie zbrojenia na komorze wlotowej i wylotowej, układanie humusu na skarpach
 • W5.20 - montaż odcinka S3-S4, montaż betonowego wylotu do rowu
 • W5.21 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.22, W5.23, W5.26 - montaż włazów
 • W5.22, W5.22a, W5.27 - regulacja studzienek wraz z pracami wykończeniowymi
 • W5.28 - montaż odcinka S1-wylot wraz z montażem wylotu
 • W5.31 - umocnienie wylotów przykanalików do rowu w km 0+155L, 0+210L, roboty wykończeniowe na Zespole Oczyszczającym
 • MOP Mokrzyska - montaż odcinka S2.5-S2.4 wraz z montażem studni S2.5, S2.4, montaż przykanalika 480+324,05 oraz 0+030 wraz ze studniami, montaż odcinka SEP-OS wraz z montażem separatora i piaskownika, montaż odcinka S10C-S10D wraz z montażem studni
 • WD57 - betonowanie wylotów
 • WD71 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Wyloty do rowu - umocnienie wylotu do rowu w km 491+700, 491+670
 • Doprowadzenie wody do SPO - wykop pod komorę wodomierzową wraz z jej betonowaniem
   

15 – 21 października 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • sypanie pobocza,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie i obsiew skarp, 
 • sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów rurowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.7 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.7a - montaż piaskownika
 • W5.16 - roboty montażowe odcinka S1-S2 wraz z montażem studni S1, montaż odcinka S1-wylot, montaż wylotu, montaż studni wraz z przykanalikiem w km 0+192
 • W5.20 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.22 - montaż włazów żeliwnych
 • W5.26, W5.24,  - montaż włazów
 • W5.25 - montaż wylotu
 • W5.27, W5.28 - montaż włazów
 • W5.31 - montaż studni S3, montaż odcinka S1-SEP, montaż włazów
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - rozkładanie folii na dnie i skarpach zbiornika oraz wykonanie drugiej warstwy piasku, układanie płyt drogowych na dnie i skarpach zbiornika - zakończenie prac, kotwienie folii betonem. Betonowanie dna i skosów zbiornika
 • WD 71 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • km 494+930 - 494+870 - montaż studni ściekowych wraz z przykanalikami w km 494+830L, 494+870L
 • W2.4 - W3.1 - montaż rury osłonowej na wodociągu
 • MOP Bagno - roboty montażowe odcinka S3.2-S3.3-S3.4 wraz z montażem studni S3.3, S3.4, montaż przykanalików 0+263,9, 0+220, 0+140.
 • Wyloty do rowu - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
   

8 – 14 października 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • układanie krawężników,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów, humusowanie i obsiew skarp, 
 • sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów rurowych,
 • zdjęcie humusu, wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • W5.4 - regulacja wysokościowa studni
 • W5.7 - montaż studni i przykanalików w km 480+725,60P, 480+395P, 480+450P
 • W5.8 - montaż przykanalika i studzienki ściekowej
 • W5.9 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • W5.10 - montaż osadnika do studni WP1, WP2
 • W5.13 - roboty montażowe odcinka S1-S2 wraz z montażem studni S1, montaż osadnika KPED 01.14
 • W5.22, W5.22a - regulacja wysokościowa studni
 • W5.26, W5.28,  - montaż włazów
 • W5.27 - montaż włazów wraz z regulacją wysokościową studni
 • W5.29, W5.30 - roboty montażowe na odcinku S1 - wylot, montaż wylotu do rowu, montaż włazów
 • W5.31 - regulacja studni, montaż włazów oraz żeliwnych wpustów deszczowych, roboty ziemne wraz z pompowaniem pod zespół oczyszczający, montaż osadników na zespole oczyszczającym,
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - rozkładanie folii na dnie i skarpach zbiornika oraz wykonanie drugiej warstwy piasku,
 • Zbiornik dla płazów nr 7 - wkopywanie folii, prace porządkowe
 • WD 62 - montaż ścieków
 • W2.4 - W3.1 - montaż rury osłonowej na wodociągu skarpowych
   

1 – 7 października 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • montaż barier energochlonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp, sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.4 - montaż studzienek ściekowych w km 480+160LiP, 480+215LiP, 480+270P, 480+293,58P, montaż przykanalika w km480+270
 • Kanał W5.7 - roboty montażowe odcinka S4-S6-S7 wraz z montażem studni S5, S6, S7, montaż studni ściekowej w km 480+670P, montaż przykanalików wraz ze studzienkami w km 480+505L, 480+560LiP, 480+615LiP, 480+670L
 • Kanał W5.9 - roboty montażowe odcinka S5.2 - S5.3 wraz z montażem studni S5.2, S5.3, montaż odcinka S5.2-S5 wraz z montażem studni S5, montaż odcinka S4-S5, montaż przykanalików w km 486+170LiP, 486+190P
 • Kanał W5.20 - montaż przykanalika wraz ze studzienką ściekową w km 494+910LiP, 494+950P, 494+990P
 • Kanał W5.23 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.24 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.28 - roboty montażowe odcinka S3-S1, montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.31 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż włazów na studniach S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, S3.5, S3.6, montaż pierścieni odciążających na studzienkach w km 0+247, 0+291,5, 0+300
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - rozkładanie folii na dnie i skarpach zbiornika, wykonanie drugiej warstwy piasku, układanie płyt drogowych na dnie i skarpie zbiornika
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 1 - rozpoczęcie robót ziemnych
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 2 - wykonanie podsypki piaskowej dna i skarp
 • Zbiorniki zastępcze dla płazów nr 3, 4, 5 - formowanie skarp, wkopywanie folii
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 7 - obsypywanie folii mułem, humusowanie skarp i dna
 • km 488+450 - montaż żeliwnego wpustu deszczowego
 • WD62 - montaż ścieków skarpowych
 • WD71 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
   

24 – 30 września 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • montaż barier energochlonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp, sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.1 - montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 479+200L, 479+225PDiL, 479+250L, 479+275LiP, 479+300L
 • Kanał W5.3 - montaż przykanalika w km 479+610L, 479+555L, 479+500L, 479+450L
 • Kanał W5.4 - roboty montażowe odcinka S11-S12-S13 wraz z montażem studni S12, S13
 • Kanał W5.11a - montaż przykanalika 487+049,65L, 487+053,40P
 • Kanał W5.12 - rozpoczęcie prac pod układanie żeliwnych wpustów deszczowych, montaż żeliwnych wpustów deszczowych w km 487+736,5PD,
 • Kanał W5.16 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.20 - roboty montażowe odcinka S24-S25-S26 wraz z montażem studni S25,S26 montaż żeliwnych wpustów deszczowych w km 495+250PD
 • Kanał W5.22 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych w km 495+990,98PD
 • Kanał W5.25 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż włazów
 • Kanał W5.27 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych w km 497+770PD
 • Kanał W5.28 - montaż piaskownika
 • Wyloty do rowu - montaż żeliwnych wpustów deszczowych w km 492+439PD, montaż korytek betonowych na skarpie w km 487+900P, 487+960P, 488+030P, montaż przykanalika i studzienki ściekowej w km 486+450P
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 2 - rozpoczęcie robót ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej dna i skarp zbiornika
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 3 - zakończenie prac związanych z formowaniem skarp kamieniem
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 4 - zakończenie prac związanych z formowaniem skarp kamieniem
 • Zbiornik retencyjno oczyszczający nr 3 - wykonanie pierwszej warstwy piasku na dnie zbiornika wraz z zagęszczeniem, rozkładanie folii na dnie i skarpach zbiornika, rozpoczęcie wykonywania drugiej warstwy piasku
 • WD71 - montaż studzienki ściekowej 0+522L wraz z przykanalikiem
   

17 – 23 września 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • montaż barier energochłonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp, sączki skarpowe,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.1 - montaż przykanalika w km 479+053LiP, 479+075LiP, 479+100LiP, 479+125P, 479+150P,479+175P
 • Kanał W5.3 - montaż przykanalika w km 479+325P, 479+350PiL, 479+375P, 479+400P, 479+425P, 479+450P, 479+500P, 479+610P
 • Kanał W5.7 - roboty montażowe odcinka S9-S10, S12-S13 wraz z montażem studni S9,S13 oraz przykanalika wraz ze studnią w km 480+780L, montaż przykanalików wraz ze studniami ściekowymi w km 480+725LiP, 480+780P, 480+835LiP, 480+890LiP
 • Kanał W5.8 - montaż odcinka S48-S47b, S47a-S47-S46-S45 z montażem studni S47, S46, montaż przykanalików 483+800LiP, 483+861P wraz ze studzienkami
 • Kanał W5.9 - montaż przykanalika w km 485+034L, montaż studni ściekowej 486+190P
 • Kanał W5.14 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.15A - montaż przykanalików ze studzienkami 0+129P, 0+127L
 • Kanał W5.23 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.24 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.25 - montaż włazów
 • Kanał W5.26 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.29 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.31 - korytowanie podłoża pod zespół oczyszczający
 • Kanał W5.32 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych, montaż włazów
 • WD62 - betonowanie wylotów na skarpę
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 4,5 - układanie kamienia na dnie zbiornika
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - wykonanie pierwszej warstwy piaskowej na skarpach
 • km 489+211 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • km 492+955 - montaż przykanalika
 • km 494+801PD - montaż studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem
 • km 494+790L - montaż studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem
   

10 – 16 września 2012r.

roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • montaż barier energochlonnych,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.1 - montaż studni S5, montaż odcinka S5.1-S6, montaż odcinka S5-S14-S15 wraz z montażem studni S14, S15
 • Kanał W5.3 - montaż odcinka S9-S10 wraz z montażem studni S10, montaż studzienek ściekowych 479+325LiP, 479+350L, 479+375LiP, 479+400LiP, 479+425LiP, 479+450LiP, 479+500LiP
 • Kanał W5.4 - montaż przykanalika w km 479+830LiP, 479+940LiP, 479+885LiP, 479+995LiP
 • Kanał W5.7 - montaż odcinka S10-S11, S12-S13- wraz z montażem studni S10, S11, S13
 • Kanał W5.7a - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.9 - montaż studni ściekowych w km 486+170P, 486+190L, 485+870LiP, 485+950LiP, montaż przykanalika w km 486+105P, 485+950LiP, 485+870LiP, montaż odcinka S13-S14
 • Kanał W5.11a - montaż studni S7, montaż studzienek ściekowych w km 486+850L, 486+900L, 487+053,4P, 487+049,85L, montaż przykanalika w km 486+950LiP, 486+850L, 486+900L
 • Kanał W5.12 montaż przykanalików wraz ze studzienkami w km 487+140PD, 487+147,7P, 487+720,03P, montaż przykanalika w km 487+144,5L
 • Kanał W5.24a - montaż studni ściekowych w km 0+155,89L, 0+162,23P
 • Kanał W5.25 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.29 - montaż przykanalika w km 0+645L
 • Wyloty do rowów - umocnienie wylotów na skarpę ze studzienki ściekowej wraz z montażem ścieku skarpowego w km 487+900P, 487+960PiL, 488+030LiP, 488+110LiP, 488+180LiP, 488+240LiP, 488+300LiP, 488+350LiP
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 3 - układanie kamienia , układanie drenu Ø110 na dnie zbiornika
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 6 - zamulanie i humusowanie zbiornika
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - pompowanie wody oraz montaż studzienki drenażowej, wykonywanie pierwszej warstwy piasku na skarpach
 • WD57 - montaż przykanalika w km 0+276LiP

 

3 – 9 września 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa ścieralna z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • nasypy z gruntu z dokopu, 
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.1 - montaż odcinka S5-S6-S7 wraz z montażem studni S6,S7
 • Kanał W5.3 - roboty montażowe na odcinku S3-S4 oraz S5-S6-S7-S8-S8a wraz z montażem studni S5, S6, S7, S8
 • Kanał W5.4 - roboty montażowe na odcinku S9-S10-S11-S12, montaż studni S10, S11, montaż studzienek ściekowych w km 479+995LiP, 479+940LiP, 479+885LiP, 480+050LiP, 479+830L, 480+150L
 • Kanał W5.9 - montaż odcinka S7-S9, montaż studni ściekowych wraz z przykanalikami w km 486+105L, 486+030L, montaż studni ściekowej w km 486+105P, montaż przykanalików w km 487+520P, 487+545P, 487+570P, 487+595P, 487+645P, 487+670P, 487+695P, 487+736,5PD
 • Kanał W5.12 - roboty montażowe na odcinku S4-S5-S6 wraz z montażem studni S5 oraz S14a-S15, montaż studni ściekowych wraz z przykanalikami w km 490+940LiP, 490+985LiP, 491+020,06P, 491+028,13L, 491+030,3PD, montaż studni ściekowej w km 490+985L
 • Kanał W5.16 - roboty montażowe na odcinku S3a-S5 wraz z montażem studni S5,
 • Kanał W5.24 - montaż odcinka S3-S5 wraz z montażem studni S4, S5
 • Kanał W5.25 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych (1szt.)
 • WD57 - montaż studni ściekowych z przykanalikami w km 0+228LiP, montaż studzienek ściekowych w km 0+276LiP
 • Wyloty do rowu - montaż studni wraz z przykanalikiem w km 493+834PD
   

27 sierpnia – 2 września 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • hydroobsiew skarp,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych, zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów  oraz  obsypka przepustów rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.1 - montaż odcinka S8-S9-S10-S11-S12-S13 wraz z montażem studni S13, S12, S11, S10, S9
 • Kanał W5.4 - montaż przykanalików w km 479+665LiP, 479+720LiP, 479+775LiP,
 • Kanał W5.8 - montaż przykanalików w km 481+516LiP, 481+511PD, 481+580LiP, 481+640LiP
 • Kanał W5.9 - montaż kanału S6-S7-S8 wraz z montażem studni S6, S7
 • Kanał W5.12 - montaż przykanalików 487+365L, 487+420L, 487+470L, 487+495L, 487+520L, 487+545L, 487+570L, 487+595L, 487+645L, 487+670L, 487+695L, 487+731,66L
 • Kanał W5.12 - montaż kanału na odcinku S14a-S15 wraz z montażem studni
 • Wyloty do rowów - montaż studni i przykanalików w km 486+650LiP, montaż studni w km 486+800LiP
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - profilowanie skarp

Zbiorniki zastępcze dla płazów:

 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 7 - profilowanie skarp i wykonanie podsypki piaskowej dna

 

20 – 26 sierpnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • odcinek próbny warstwy ścieralnej z SMA gr. 4cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • hydroobsiew skarp,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.3 - montaż odcinka S2-S3 wraz z montażem studni S3
 • Kanał W5.4 - montaż odcinka S6-S7-S8 wraz z montażem studni S7
 • Kanał W5.7a - montaż studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w km 481+385+P, 481+469,5L, 481+469,5P, montaż studzienki w km 481+440LiP,
 • Kanał W5.8 - montaż studzienek ściekowych w km 481+516,4L, 481+516,52P, 481+511,4PD, 481+580LiP, 481+640LiP, montaż studni S55
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - wzmocnienie podłoża, profilowanie skarp
 • Kanał W5.12 - montaż kanału na odcinku S14a-S15 wraz z montażem studni
 • Kanał W5.16 -montaż odcinka S4-S5-S5a-S5b-S6 wraz z montażem studni S5,S5a,S5b, montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 490+850P, 490+875PD, 490+850L, 490+895LiP
 • Kanał W5.24 - montaż odcinka S2-S3 wraz z montażem studni S3
 • Kanał W5.24b - montaż studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w km 0+352,16L, 0+359,14P
 • WD62 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Wyloty do rowów - montaż betonowego ubezpieczenia skarp rowu drogowego w km 487+900P, 487+960P, 488+030P, 488+110P, 488+180P

Zbiorniki zastępcze dla płazów:

 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 3 i 5 - wykonanie podsypki piaskowej na dnie oraz skarpach
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 6 - rozpoczęcie robót ziemnych, profilowanie skarp, wykonanie podsypki piaskowej
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 7 - wykonanie wykopu

 

13 – 19 sierpnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • Hydroobsiew skarp,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • MOP Bagno - kanalizacja deszczowa: montaż odcinka S16-S17 wraz z montażem studni S17 oraz przykanalika w km 0+483
 • MOP Bagno - kanalizacja sanitarna: montaż studni S3a
 • Zbiornik retencyjno-oczyszczający nr 3 - wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem podłoża
 • Kanał W5.7a - montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 480+945LiP, 481+000LiP, 481+055L, 481+110LiP, 481+165LiP
 • Kanał W5.11a - montaż odcinka S2-S3
 • Kanał W5.12 - montaż kanału na odcinku S10-S10A-S11-S11A oraz S12-S13 wraz z montażem studni S10A, S11 oraz montaż studzienek ściekowych w km 487+520L, 487+545L, 487+570L, 487+595L, 487+670L, 487+670L, 487+695L, 487+695L, 487+720L
 • Kanał W5.26 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.27 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.29 - montaż odcinka S3-S4 wraz z montażem studni S4, montaż przykanalika w km 0+700PD, 0+710LiP wraz z montażem studzienek ściekowych
 • Zbiorniki zastępcze dla płazów nr 3 i 5 - wykonanie podsypki piaskowej
   

6 – 12 sierpnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • Hydroobsiew skarp,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.6a - montaż przykanalików i studzienek ściekowych w km 0+426,47 LiP, montaż odcinka S8-S7 wraz z montażem studni S7
 • Kanał W5.7 - montaż odcinka S13-S14a wraz z montażem studni S14a
 • Kanał W5.8 - montaż studzienki ściekowej w km 483+861P
 • Kanał W5.12 - montaż odcinka S9-S7 wraz z montażem studni S8, S9, montaż odcinka S3-S4-S5
 • Kanał W5.25 - montaż przykanalika 0+202,2P
 • Zbiornik zastępczy dla płazów nr 5 - wykonanie wykopu pod dno zbiornika, profilowanie dna i skarp
 • WD 62 - montaż studzienek ściekowych i przykanalików w km 0+065 LiP, 0+135P, montaż studni 0+202P, 0+302,25P, 0+084
   

30 lipca – 5 sierpnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.8 - montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 483+980 LiP, 484+190P, 484+037P, 484+220P, 484+250P, 484+100P, 484+160P, 484+300P, 484+330P, 483+920L, 484+430P, montaż odcinka S48-S50 wraz z montażem studni S49
 • Kanał W5.9 - montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 484+380P, 484+490P, 484+355P
 • Kanał W5.15 - montaż żeliwnych wpustów deszczowych
 • Kanał W5.21 - montaż przykanalika w m 495+863,37L, 495+860,01P, 495+862PD, 495+910LiP, 495+965,70PD,
 • Kanał W5.24b - montaż odcinka S1 - wylot wraz z montażem studni S1
 • Kanał W5.28 - montaż przykanalika w km 498+833,07P, 498+554,12L, 498+680LiP, 498+680LiP, 498+760L, 498+800L, 498+632L, 498+710L, 498+735L, montaż studni ściekowych 498+554,12L, 498+650L, 498+680L, 498+760L, 498+800LiP, 498+710L, 498+735L
 • Kanał W5.29 - montaż przykanalika 0+645LiP, montaż odcinka S3-S4, montaż studni S1, S2
 • Zbiorniki zastępcze dla płazów - zdjęcie humusu, przygotowanie terenu pod wykop dla zbiorników nr 3,4,5
 • Zbiornik zastępczy nr 3 - profilowanie skarp, wykop pod dno zbiornika
 • Wyloty do rowu: montaż przykanalika w km 487+960PiL, 488+030P, 488+110PiL, 488+300LiP, 488+240PiL, 488+180PiL, 487+900LiP, 488+038L
 • WD57 - montaż przykanalika w km 0+068LiP
 • WD 63 - montaż przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi w km 0+075,25L
 • WD 62 - montaż przykanalików wraz ze studzienkami sciekowymi w km 0+337L, 0+385P,  0+285,63, 0+285,63L
 • Przebudowa wodociągu W6.6-W6.5

 

23 – 29 lipca 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.9 - montaż przykanalików wraz z montażem studzienek ściekowych 485+189PD, 485+150P, 485+074,76P, 485,000L, montaż przykanalika 484+680P, 484+920 LiP
 • Kanał W5.10 - montaż odcinków S2 - WP1, S2 - S1 wraz z montażem studni S2, S1
 • Kanał W5.18 - montaz przykanalika 491+200L
 • Kanał W5.26 - montaż przykanalików 497+670L, 497+695L, 497+720P, 497+380LiP, montaż studzienek ściekowych 497+695P, 497+720P, 497+380LiP, montaż odcinka S9 - S10 wraz z montażem studni S10
 • Kanał W5.27 - montaż przykanalika 497+920L, 497+895L, 497+870L, 497+845L, 497+795LiP, 497+745LiP, 498+030L, 498+100L, 498+170L, 497+770LiP, 497+770PD, 498+240LiP, 498+380LiP, 498+450P, 498+310LiP, 498+450L,
 • Kanał W5.28 - montaż odcinków: S10.4 - S10.9a wraz z montażem studni S10.5, S10.6, S10.7, S10.8, S10.9, S10.9a, montaż odcinka S12-S16 wraz z montażem studni S13, S14, S15, S16 oraz odcinka S10 - S11

      - montaż przykanalika 0+205,36, 498+590LiP, 0+120 - łącznica B
      - montaż przykanalika 0+070, 0+105,36, 0+155,36 - łącznica C

 • Kanał W5.29 - montaz separatora, montaż odcinka SEP-OS
 • Kanał W5.31 - montaż przykanalika i studzienki ściekowej 0+150
 • Przebudowa wodociągu W6.6 - W6.7
 • WD57 - montaż studzienek ściekowych 0+068 LiP
   

16 – 22 lipca 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • układanie krawężników,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zdjęcie humusu w śladzie dróg serwisowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.8 - montaż przykanalików i studzienek ściekowych 483+140 LiP
 • Kanał W5.9 - montaż odcinka S8-S9
 • Kanał W5.10 - montaż studni wpadowej WP2
 • Kanał W5.22 - montaż przykanalika 495+990,98PD
 • Kanał W5.27 - montaż przykanalika 497+820L, 497+845P, 497+895P, 497+920P, 497+970P, montaż studzienek ściekowych 497+770L,P, PD, 497+745LiP, 497+795LiP
 • Kanał W5.28 - montaż odcinka S8-S11 wraz z montażem studni S9, S10, montaż studni ściekowych wraz z przykanalikami 0+830L, 0+890LiP,

      - montaż studni ściekowych 0+202,2, 0+127,2, 0+078 - łącznica B,
      - montaż studni ściekowych 0+070, 0+105,36, 0+155,36, 0+010 - łącznica C

 • Kanał W5.31 - montaż przykanalika 498+960L+P, 0+070, 0+230, 499+014L, montaż odcinka S14.1-S14.2-S14.3-S14.4 wraz z montażem studni S14.2, S14.3,S14.4, montaż przykanalika i studzienki ściekowej 0+233
   

9 – 15 lipca 2012r.

Roboty drogowe:

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z guntu z wykopu,
 • wykop,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał W5.8 - montaż odcinka S7-S55
 • Kanał W5.9 - montaż odcinka S14-S16, montaż studni S15a, S15b, montaż przykanalików w km 485+710L+P, 485+630L, montaż studni ściekowych w km 485+710L+P, 485+630L
 • Kanał W5.10 - montaż osadnika piasku
 • Kanał W5.12 - montaż separatora, studni S3, montaż odcinka SEP-PIASK, S3-S4
 • Kanał W5.15 - montaż odcinka S8-S9, montaż przykanalików w km 490+570L+P, 490+530L+P, 490+490L+P, 490+450L+P, 490+425L+P, montaż studzienek 490+425 L+P, 490+450L, 490+490L, 490+450L, 490+570L
 • Kanał W5.17 - montaż przykanalika 491+100 L+P, 491+140L+P
 • Kanał W5.20 - montaż przykanaliów wraz ze studniami ściekowymi w km 495+495L, 495+550L, 495+605L, 495+660L, 495+175L, 495+770L+P, 495+715P, 495+660P, 495+440P, 495+495P, 495+550P, 495+605P
 • Kanał W5.26 - montaż przykanalika 497+440L
 • Kanał W5.28 - montaż odcinka S6-S7
 • Kanał W5.31 - montaż przykanalika 498+960L+P, 0+070, 0+230, 499+014L

 

2 - 8 lipca 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • humusowanie skarp wykopów
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.6a - montaż przykanalika i studni ściekowej 0+426
 • Kanał deszczowy W5.6b - montaż odcinka Piask-S2
 • Kanał deszczowy - W5.9 - montaż odcinka S12-S13
 • Kanał deszczowy W5.11a - montaż studni kontrolno-pomiarowej S1, montaż studni S2, montaż odcinka S1-SEP-OSADNIK
 • Kanał deszczowy W5.12 - montaż osadnika piasku
 • Kanał deszczowy W5.14 - montaż odcinka S9b-S12, montaż studni S10, S11, montaż studzienek ściekowych 490+150 LiP, 490+200P, montaż przykanalika 490+150L
 • Kanał deszczowy W5.15 - montaż odcinka S5A - S7 wraz z montażem studni S6, montaż studzienki ściekowej 490+490P, 490+530P, 490+450P, 490+570L, montaż przykanalików 490+400LiP, montaż przykanalików i studzienek ściekowych 490+730L, 490+690L, 490+650L
 • Kanał deszczowy W5.16 - montaż odcinka S7-S8, montaż studni S7, montaż przykanalika i studni ściekowej 490+810L, 490+770LiP, 490+810P
 • Kanał deszczowy W5.17 - montaż odcinka S3a-S5, montaż studni S4, S5, montaż studni ściekowych 491+100 LiP, 491+140 LiP, montaż przykanalików 491+073,73L, 491+065,69P
 • Kanał deszczowy W5.18 - montaż odcinka S12-S3, montaż studzienki ściekowej 491+180LiP, montaż studzienki ściekowej i przykanalików 491+220 LiP, 491+260 LiP
 • Kanał deszczowy W5.20 - montaż odcinka S21-S23, montaż studni S22, S23, S24
 • Kanał deszczowy W5.26 - montaż odcinka S3-S3a
 • Kanał deszczowy W5.27 - montaż studni ściekowych 498+310 LiP, 498+240 LiP, 498+170 LiP
   

25 czerwca – 1 lipca 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.6b - montaż piaskownika
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej: montaż odcinka St2-St5, montaż rury stalowej osłonowej
 • Kanał deszczowy W5.14 - montaż odcinka S9a-S9b wraz z montażem studni S9b
 • Kanał deszczowy W 5.15 - montaż odcinka S9-S11 wraz z montażem studni S9, S9a, S10, S11, montaż przykanalika 490+370L, 490+325LiP, 490+300LiP, 490+375P, montaż studzienek ściekowych 490+400PiL, 490+370L, 490+325LiP, 490+300LiP, 490+375P
 • Kanał deszczowy W5.17 - montaż odcinka S1-Piaskownik-S3, montaż odcinka S2-S3a-S4, montaż studni S3, S3a
 • Kanał deszczowy W5.20 - montaż przykanalików i studzienek ściekowych 495+200 LiP, 495+225LiP, 495+250LiP, 495+275P, 495+300LiP, 495+325LiP, 495+350LiP, 495+375L, 495+385LiP, montaż odcinka S19-S21, montaż studni S20, S21, montaż studzienki ściekowej 495+025,04
 • Kanał deszczowy W5.21 - montaż odcinka S3-S5, S3-S3.1 wraz z montażem studni S4,S5, S3.1, montaż przykanalika 495+955LiP wraz z montażem studzienek, montaż studzienek ściekowych 495+863L, 495+860P, 495+862PD, 495+910LiPKanał deszczowy
 • W5.27 - montaż odcinka S12-S15, montaż studni S13, S14
 • Kanał deszczowy W5.29 - montaż odcinka S2-S3, montaż studzienki ściekowej 0+645LiP
 • Droga Dojazdowa 31 - montaż studni ściekowej 0+098,4
 • Droga Dojazdowa 30 - montaż studni ściekowej 0+968,04
   

18 – 24 czerwca 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z guntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.
 • roboty bitumiczne prowadzone są w systemie dwuzmianowym.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.11a - montaż separatora
 • Kanał deszczowy W5.11 - montaż odcinka S1-Separator-WP2 wraz z montażem studni kontrolno-pomiarowej S1, montaż odcinka OS-Sep
 • Kanał deszczowy W 5.13 - montaż odcinka WP1 - Piaskownik wraz z montażem studni S3, montaż odcinka Piaskownik-S2 wraz z montażem studni S2
 • Kanał deszczowy W 5.14 - montaż odcinka S8-S9a, montaż przykanalików i studzienek ściekowych 490+275PiL, 490+250 LiP, 490+225 LiP, montaż studni S9, S9a
 • Kanał deszczowy W5.16 - montaż odcinka S8-S9 wraz z montażem studni S9
 • Kanał deszczowy W5.20 - montaż odcinka S5.1-S5.2 wraz z montazem studni S5.2, montaż studzienki 495+821,68P
 • Kanał deszczowy W 5.25 - montaż przykanalików i studzienek ściekowych 0+029, 0+000, 0+202L, montaż przykanalików 0+202P, montaż odcinka S1-wylot
 • Kanał deszczowy W5.26 - montaż przykanalików w km 497+640L, 497+560L
 • Kanał deszczowy W 5.31 - montaż przykanalików i studzienek ściekowych 0+057, 0+953, 0+957, 0+023, 0+091, 0+019, 0+050L, 0+155L, 0+210L, 498+908 LiP, montaż odcinka S10.1-S10.3 wraz z montażem studni S10.2,S10.3 montaż przykanalika 0+343

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów 517:

       - zdjęcie humusu i wykonanie wykopu 1+596 - 1+621
       - ułożenie umocnienia typ A2 1+553 - 1+600
       - ułożenie płyt ażurowych 1+520 - 1+560
       - humusowanie z obsiewem skarp i terenu 1+060 - 1+150

 

11 – 17 czerwca 2012r.

Roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • ścieki trójkątne wykonywane na mokro,
 • umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • nasypy z gruntu z dokopu, nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W 5.11 - montaż piaskownika, separatora, studni wpadowych WP1, WP2
 • Kanał deszczowy W5.11A - montaż osadnika piasku
 • Kanał deszczowy W5.13 - montaż piaskownika, montaż studni ściekowych 487+840 L,P
 • Kanał deszczowy W5.14 - montaż przykanalików i studni ściekowych 489+840 L,P
 • Kanał deszczowy W 5.22 - montaż studzienki ściekowej 496+225L i P, montaż przykanalików 496+002P, 496+025P, 496+054P, 496+075P
 • Kanał deszczowy W 5.22a - montaż odcinka S10-S12, montaż studni S11,S12 montaż przykanalików 496+250L i P, 496+300L i P, 496+360P, 496+780P, 496+850P wraz ze studzienkami
 • Kanał deszczowy W5.25 - montaż studni S3, S4, montaż odcinka S2-S4, montaż przykanalika i studni ściekowej 0+017,30, montaż odcinka S3-S3.3 wraz z montażem studni S3.1, S3.3
 • Kanał deszczowy W5.27 - montaż odcinka S10-S12, montaż studni S11
 • Kanał deszczowy W5.28 - montaż odcinka S2-S3
 • Kanał deszczowy W 5.30 -montaż studni wpadowej WP2, montaż studni kontrolno-pomiarowej, roboty montażowe odcinka S1-Piaskownik
 • MOP Bagno - montaż studzienki ściekowej 0+063
   

4 – 10 czerwca 2012r.

roboty drogowe:

 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • nasypy z gruntu z wykopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm, 
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W 5.11 - montaż piaskownika i separatora
 • Kanał deszczowy W 5.22 - roboty montażowe przykanalików 496+200L, 496+175L, 496+150L, 496+125L, 496+075L, 496+050L, 496+025L
 • Kanał deszczowy W 5.22a - montaż odcinka S8-S9 fi 400, montaż odcinka S9-S11 fi 300, montaż studni S8,S9,S10
 • Kanał deszczowy W 5.30 -montaż studni wpadowej WP2, montaż studni kontr-pom, roboty montażowe odcinka S1-Piaskownik
   

28 maja – 3 czerwca 2012r.

roboty drogowe:

 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr.9cm,
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • ulepszenie podłoża spoiwami,
 • odhumusowanie dróg dojazdowych.
   

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • MOP Bagno - kanalizacja deszczowa: roboty montażowe S13-S14 oraz S7-S7.2, montaż studni S7.1, S7.2, montaż studzienek 0+101, 0+060, 0+330 wraz z przykanalikami
 • Kanał deszczowy W 5.17 - montaż studni S1, S2
 • Kanał deszczowy W 5.27 - roboty montażowe odcinka S5-S7, S9-S10, montaż studni S5a, S6, S7, S10
 • Kanał deszczowy W 5.30 - montaż rury stalowej osłonowej Ø508, montaż studni wpadowej WP1, montaż piaskownika
 • Kanał deszczowy W 5.31 - roboty montażowe odcinka S3.1-S3.2, S3.4 - S3.5, S14 - S14.1, montaż studni S3.2
 • Kanał deszczowy W 5.32 - roboty montażowe odcinka S2-S4, montaż studni S2,S3, studni ściekowej 499+740P
   

21 – 27 maja 2012r.

Roboty drogowe:

 • odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W 5.6a - roboty montażowe przykanalików: 0+276, 0+331, montaż studzienki ściekowej 0+331
 • Kanał deszczowy W 5.6b - roboty montażowe odcinka S5-S6 wraz z montażem studni S6, montaż przykanalika 0+243 LiP wraz z montażem studzienek
 • Kanał deszczowy W 5.14 - montaż studni S1, S2, montaż odcinka wylot W5.14-S3
 • Kanał deszczowy W5.16 - montaż piaskownika i separatora
 • Kanał deszczowy W 5.17 - montaż studzienek ściekowych 491+073, 494+065, montaż piaskownika
 • Kanał deszczowy W 5.20 - roboty montażowe S13-S14
 • Kanał deszczowy W 5.21 - roboty montażowe S2-S3, montaż studzienek ściekowych 495+955 L+P, 495+965PD
 • Kanał deszczowy W 5.26 - montaż piaskownika, odcinka S1-S2 wraz ze studniami S1,S2, montaż odcinka S1-wylot
 • Kanał deszczowy W 5.27 - roboty montażowe odcinka S2-S3a, S3-S16, S2-S3, S4a-S5, S7-S10, montaż studni S3, S16, S5, S8, S9
 • Kanał deszczowy W 5.28 - roboty montażowe odcinka S3-S6, montaż studni S3, S5, S6
 • Kanał deszczowy W 5.31 - roboty montażowe odcinka S3.3-S3.5, montaż studni S3.3, S3.4
 • MOP Bagno - kanalizacja deszczowa: roboty montażowe S11-S14 wraz z montażem studni S11, S12, S13, montaż studzienek ściekowych 0+263, 0+039, 0+075

 

14 – 20 maja 2012r.

Roboty drogowe:

 • Odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • odhumusowanie dróg dojazdowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W 5.7a - roboty montażowe S12-S14
 • Kanał deszczowy W 5.9 - roboty montażowe odcinka S1-S3 wraz z montażem studni, montaż separatora, montaż studni kontr-pom S1, montaż studni S1.1
 • Kanał deszczowy W 5.14 - roboty montażowe przykanalików wraz z studniami ściekowymi km 489+910, 489+980, 490+048 LiP ,montaż odcinka S2-S3
 • Kanał deszczowy W 5.22 - roboty montażowe odcinka S11-S12 wraz ze studniami S11,S12, montaż studzienek ściekowych 496+001 LiP, 496+025P, 496+075P, 496+125P, 496+150 LiP, 496+475 LiP, 496+200 LiP
 • Kanał deszczowy W 5.27 - roboty montażowe odcinka S3a-S4a wraz ze studniami, montaż piaskownika
 • Kanał deszczowy W 5.31 - roboty montażowe S25-S25.1, S3- S3.1, montaż studni S3.1
 • Wyloty do rowów - montaż przykanalików w km: 489+480P, 489+540P, 489+610P, 489+680P, 489+760P

 

7 – 13 maja 2012r.

Roboty drogowe:

 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • profilowanie skarp nasypów,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • wymiana gruntu,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz  obsypka przepustów  ramowych i rurowych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.7a - prace montażowe rurociągu i studni S3-S9, S6-S14 , S10a-S11
 • Kanał deszczowy W5.9 - montaż przykanalików i studzienek ściekowych Ø500 -szt.4
 • Kanał deszczowy W.5.15 - prace montażowe S2-S3a
 • Kanał deszczowy - W5.22a - prace montażowe S4-S5
 • Kanał deszczowy - W5.22 - prace montażowe S8-S9
 • Kanał deszczowy W5.31 - prace montażowe S9-S10, S10-S10.1
   

30 kwietnia – 6 maja 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • zasypka przyczółków obiektów mostowych,
 • profilowanie skarp nasypów,

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.14: roboty montażowe kanału Ø500 S2-S3
 • Kanał deszczowy W5.19: roboty przygotowawcze i porządkowe
 • Kanał deszczowy W5.31: zakończenie robót związanych z przewiertem pod drogą powiatową K1346 Tarnów-Wierzchosławice (odcinek S10-S9, rura stalowa przewiertowa Ø1219x12,5 L=14,0m, rura przewodowa Ø800),

Roboty elektroenergetyczne:

 • 5 maja 2012r. - planowane wyłączenie i przebudowa linii 110 kV.

 

23 – 29 kwietnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • odcinek próbny: warstwa wiążąca z BA - DG Wokowice,
 • wymiana gruntu,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz izolacja i obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • saczki podłużne.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.9: roboty montażowe kanału Ø600 S10-S12, S25-S27, kanału Ø500 na odcinku S34a - S35, montaż studni S11,  S26,  S24b,  S34b,  S35
 • Kanał deszczowy W5.14: roboty montażowe kanału Ø500 S4-S5
 • Kanał deszczowy W5.24a: roboty montażowe S1-wylot oraz montaż studni S1
 • Kanał deszczowy W5.26: roboty montażowe kanału Ø400 S2-S3 oraz montaż studni S3, S3a
 • Kanał deszczowy W5.31: rozpoczęcie robót związanych z przewiertem,
 • Kanał deszczowy W5.31: montaż przykanalików oraz studzienek ściekowych w km 0+395, 0+420, 0+017, 0+048, 0+070
 • Wyloty do rowy: roboty montażowe przykanalików w km 491+860P, 491+820P, 491+780P, 491+740P, 491+700P, 491+660P.
   

16 – 22 kwietnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • odcinek próbny: warstwa wiążąca z BA - DG Wokowice,
 • wymiana gruntu,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów i płyt zespalających oraz izolacja i obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • saczki podłużne.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy W5.6b - roboty montażowe S3-S4 oraz montaż przykanalików i studzienek ściekowych w km 0+080L, 0+202,75L, 0+210P
 • Kanał deszczowy W5.9 - montaż kanału fi 600 wraz ze wzmocnieniem podłoża pod studnią i kanałem na długości 28 mb w km 485+630,
 • Kanał deszczowy W5.9 - roboty montażowe S9-S10, S22-S24, S31-S33 wraz ze wzmocnieniem podłoża pod studnią i kanałem
 • Kanał deszczowy 5.14 - roboty montażowe S13-S12a, S6-S8, S3-S4
 • Kanał deszczowy 5.31 - przygotowanie komory przewiertowej, montaż przykanalika i studzienki ściekowej w km 0+490
 • Wyloty do rowu: roboty montażowe przykanalika w km 491+900L i P, 491+740L; 491+660 L
   

9 - 15 kwietnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów,
 • wylotów i płyt zespalających oraz izolacja i obsypka przepustów ramowych i rurowych,
 • saczki podłużne.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.15a - roboty montażowe S1-S2
 • Kanał deszczowy 5.15b - roboty montażowe S1-S2
 • Kanał deszczowy 5.14 - roboty montażowe S12-S14 montaż kanału + studni
 • Kanał deszczowy 5.23 - montaż urządzeń oczyszczających, montaż przykanalików 78mb
   

2 – 8 kwietnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • kolumny kamienne,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • wykop pod przepust, zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów przepustu ramowych i rurowych,
 • saczki podłużne.
   

26 marca – 1 kwietnia 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • kolumny kamienne,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • wykop pod przepust, zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów przepustu ramowych i rurowych,
 • saczki podłużne.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż urządzeń oczyszczających na kanałach:

       - W5.15 (piaskownik oraz separator),

 • Kanał deszczowy 5.6a - roboty montażowe S3-S5
 • Kanał deszczowy 5.9 - roboty montażowe S43-S49
 • Kanał deszczowy 5.12a - roboty montażowe wylot-S1
 • Kanał deszczowy 5.23, 5.26 - roboty montażowe przykanalików

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów melioracyjny R500 - budowa ubezpieczenia typ c w km 0+300 -0+482
 • Rów melioracyjny R505 - roboty regulacyjne, profilowanie koryta
 • Rów melioracyjny R507 - roboty ziemne, profilowanie koryta wraz ze skarpowaniem
 • Rów melioracyjny R507a,b - roboty ziemne, przygotowanie koryta obiegowego

 

19 – 25 marca 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • kolumny kamienne,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • wykop pod przepust, zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów przepustu,
 • saczki podłużne.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż urządzeń oczyszczających na kanałach:

        - W5.22,
        - W5.22a – zakończenie prac,
        - W5.23

 • Kanał deszczowy 5.9 - roboty montażowe S41-S43, montaż studni S42
 • Kanał deszczowy 5.12b - roboty montażowe S1 - S2
 • Kanał deszczowy 5.24 - montaż studni kontrolno pomiarowej S1, montaż studni S2,

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów melioracyjny R500 - budowa ubezpieczenia typ c w km 0+300 -0+482
 • Rów melioracyjny R505 - roboty regulacyjne, profilowanie koryta
 • Rów melioracyjny R507 - roboty ziemne, profilowanie koryta wraz ze skarpowaniem
 • Rów melioracyjny R507a,b - roboty ziemne, przygotowanie koryta obiegowego
   

12 – 18 marca 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • kolumny kamienne,
 • naprawa skarp nasypu,
 • nasypy z gruntu z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • wykop pod przepust, zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów, płyt zespalających,
 • dogęszczanie warstw nasypu po okresie zimowym.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż urządzeń oczyszczających na kanałach:

        - W5.18,
        - W5.22a,
        - W5.24

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów melioracyjny R500 - zakończenie robót naprawczych,
 • Rów melioracyjny R505 - roboty regulacyjne, profilowanie koryta
 • Rów melioracyjny R507 - roboty ziemne, profilowanie koryta wraz ze skarpowaniem
 • Rów melioracyjny R508 - roboty ziemne, profilowanie koryta

 

5 – 11 marca 2012r.

Roboty drogowe:

 • wymiana gruntu,
 • kolumny kamienne,
 • naprawa skarp nasypu,
 • wzmocnienie podłoża materacami z geosyntetyków,
 • wzmocnienie podłoża kolumnami Jet-grouting,
 • wykop pod przepust,
 • zbrojenie i betonowanie wlotów, wylotów, płyt zespalających przepustów,
 • obsypka przepustów,
 • gromadzenie materiału na hałdach,
 • utrzymanie dróg technologicznych.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.13 - montaż studni WP1, WP2 w km 487+ 804 (przejście poprzeczne), montaż rury przewodowej, montaż wpustów w poboczu w km 487+900 - 488+350
 • Kanał deszczowy 5.20 - roboty montażowe S11-S15 w km 495+440 - 495+300 w pasie rozdziału, S5-S4 w km 495+752 (przejście poprzeczne)
 • Kanał deszczowy 5.31 - roboty montażowe S6-S8

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów melioracyjny R500 - wykonanie ubezpieczenia typ A4, roboty przygotowawcze w km 0+294 - 0+489, roboty naprawcze odcinków
 • Rów melioracyjny R505 - roboty regulacyjne, profilowanie koryta
 • Rów melioracyjny R507 - wykonanie opaski typu C
 • Rów melioracyjny R508 - roboty ziemne, profilowanie koryta
   

27 lutego – 4 marca 2012r.

Roboty drogowe:

 • zbrojenie płyty zespalającej, wlotów i wylotów przepustów,
 • betonowanie wlotów i wylotów przepustów,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami Jet - Grouting,
 • wymiana gruntu,
 • transport i hałdowanie materiałów.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.13 - roboty montażowe WP1-WP2-S3 w km 487+ 804 (przejście poprzeczne)
 • Kanał deszczowy 5.18 - roboty montażowe studni Ø500 w km 491+660 - 491+900 (pobocze) oraz w km 492+435 (pas rozdziału),
 • Kanał deszczowy 5.20 - roboty montażowe S10-S13 w km 491+350 - 491+495 w pasie rozdziału
 • Kanał deszczowy 5.31 - roboty montażowe S5-S8, S16-S16.1, studnie ściekowe wraz z przykanalikami na odc. S15-S24
   

20 – 26 lutego 2012r.

Roboty drogowe:

 • zbrojenie płyty zespalającej, wlotów i wylotów przepustów,
 • betonowanie wlotów i wylotów przepustów,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami Jet - Grouting,
 • wymiana gruntu,
 • utrzymanie dróg technologicznych,
 • transport materiału.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.18 - roboty montażowe studni Ø500 w km 491+300 - 491+580
 • Kanał deszczowy 5.31 – roboty montażowe S24-S26, S14-S14.1, S16-S16.1
   

13 - 19 lutego 2012r.

Roboty drogowe:

 • zbrojenie wlotów i wylotów przepustów, utrzymanie dróg technologicznych, transport materiału.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.18 - roboty montażowe S9-S11 w km 491+540 - 491+620

Przebudowa rowów i cieków:

 • nie prowadzono prac z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
   

30 stycznia 2012r.

Od dnia 30 stycznia 2012r. zostały wstrzymane roboty budowlane ze względu na niskie temperatury.
 

23 – 29 stycznia 2012r.

Roboty drogowe:

 • przygotowanie podłoża pod przepust
 • montaż elementów przepustu
 • szpachlowanie i izolacja przepustu
 • wzmocnienie podłoża kolumnami Jet - Grouting
 • transport materiału na hałdy

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.23 - roboty montażowe S3-S8 w km 497+175 - 496+920
 • Kanał deszczowy 5.18 - roboty montażowe S4 - S5a w km 491+300 - 491+380
   

Przebudowa rowów i cieków:

 • Rów Complex R500:

       - korytowanie i roboty ziemne w km 0+069 – 0+179,
       - budowa umocnienia typu A4 – 5 mb

 • Rów R505, potok Szczepanowski:

       - korytowanie i roboty ziemne w km 0+000 – 0+183,
       - budowa opaski typu C – 50 mb

16 – 22 stycznia 2012r.

Roboty drogowe:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami Jet-Grouting,
 • wykonanie materaca z geosyntetyków,
 • rozbiórka przepustów,
 • montaż elementów, szpachlowanie i izolacja elementów przepustów
 • zbrojenie płyty zespalającej przepustów,
 • transport i gromadzenie materiału na konstrukcję nasypu.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.20 - roboty montażowe S3-S5.3 przejście poprzeczne w km 495+752, S5-S7 pas rozdziału
 • Kanał deszczowy 5.27 - roboty montażowe S2 - S7, S16 - S3 w km 497+748 - 497+967 pas rozdziału
 • Kanał deszczowy 5.31 - roboty montażowe S16-S20 (pas rozdziału) oraz Węzeł Wierzchosławice S9-S6
 • Rów melioracyjny R500, R505 - roboty przygotowawcze
 • MOP BAGNO - kanalizacja sanitarna: roboty montażowe S7-S4 Ø200 ok.92mb
 • MOP BAGNO - kanalizacja sanitarna: roboty montażowe studni 1200 szt. 4
   

9 – 15 stycznia 2012r.

Roboty drogowe:

 • Wzmocnienie podłoża kolumnami kamiennymi,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami Jet-Grouting,
 • wymiana gruntu, warstwa mrozoochronna,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • nasyp z gruntu z dokopu,
 • rozbiórka przepustu,
 • montaż elementów, szpachlowanie i izolacja przepustów.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.8 - roboty montażowe S3-S5
 • Kanał deszczowy 5.4 - roboty montażowe w km 479+650 - 479+800
 • Kanał deszczowy 5.23 - roboty montażowe w km 497+098 - 496+960
 • Kanał deszczowy 5.31 - roboty montażowe: S10-S12
   

2 – 8 stycznia 2012r.

Roboty drogowe:

 • Wzmocnienie podłoża kolumnami kamiennymi,
 • wzmocnienie gruntu kolumnami Jet-Grouting,
 • przygotowanie podłoża pod ławę fundamentową przepustu.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż przykanalików kanał 5.8
 • Kanał deszczowy 5.27 - roboty montażowe km 498+240 - 498+307
 • Kanał deszczowy 5.31 - roboty montażowe S10-S12
   

26 grudnia 2011r. – 1 stycznia 2012r.

Roboty drogowe:

 • kolumny kamienne w km 486+100 – 486+150
 • odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego 483+150 – 483+725
 • wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami Jet-Grouting km 498+400 – 498+500; 498+900 – 499+000.

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • Kanał deszczowy 5.9 - roboty montażowe km 484+600 - 485+000 oraz 479+665 - 479+885
 • Kanał deszczowy 5.26 - roboty montażowe km 497+720 - 497+500
 • Kanał deszczowy 5.20 - roboty montażowe km 495+660 - 495+752 (w pasie rozdziału) oraz przejście poprzeczne w km 495+752
   

19 – 25 grudnia 2011r.

Roboty drogowe:

 • nasyp: 479+650 – 479+850, 489+650 – 489+750, 490+300 – 490+400; 495+450 – 495+770, 496+250 – 496+460, 498+050 – 499+200, łącznica A, BC, D, droga
 • zasypanie przyczółków: WA-74
 • materac typu E: 497+270 – 497+340
 • montaż elementów prefabrykowanych, izolacja, osypka przepustów: 489+799, 491+176, 496+235, 496+235, 496+588, 497+194, 499+349.
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 483+175 – 483+725
 • podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie: 481+700 – 482+180, 482+825 – 483+075
 • wzmocnienie podłoża pod nasyp kolumnami Jet – Grouting: 498+400 – 498+500, 498+900 – 499+000

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

 • MOP Bagno - kontynuacja robót,
 • Kanał 5.4 – rozpoczęcie robót na odcinku 479+650 – 479+800
 • Kanał 5.9 – rozpoczęcie robót na odcinku 484+650 – 486+000
 • Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem zbiorników na wylocie 5.1 i 5.4
   

12 – 18 grudnia 2011r.

Roboty drogowe:

 • wykonywanie warstw nasypu w km: 495+985-496+100; 496+250-300; 495+500-600; 484+640-750;
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej: 484+750 – 484+930;
 • wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 483+175 – 483+725;
 • wykonanie platformy roboczej pod kolumny kamienne: 485+500 – 485+700
 • wykonanie kolumn kamiennych – badania odbiorowe – obciążenie próbne, sondowanie: 498+700 – 498+830;
 • wzmocnienie gruntu kolumnami Jet – Grouting: 498+400 – 498+500; 498+900 – 499+000;
 • rozkładanie geokraty: 489+650;
 • szpachlowanie, izolacja przepustu: 496+588;
 • obsypka przepustu: 497+194; 497+350; 498+560;
 • badania kolumn kamiennych: 479+000-479+100; 480+370-480+425;
   

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa – Kanał W5.8
 • Montaż studni Ø500 km 482+120 – 482+720
   

5 – 11 grudnia 2011r.

Roboty drogowe:

 • wykonanie nasypu: 479+650 – 479+850; 488+200 – 488+390; 489+450 – 489+650; 491+150 – 491+380; 493+550 – 493+700; 495+600 – 495+700; 496+100 – 496+250; 499+100 – 499+800; droga gminna w Wokowicach; łącznice
 • wykonanie materaca: 486+900 – 487+000; 489+650 – 489+750; 497+290 – 497+360; 498+570 – 498+640;
 • wywóz karpin
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej: 482+000 – 483+050; 484+640 – 484+930; 492+100 – 492+500
 • wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 483+175 – 483+350
 • wykonanie platformy roboczej pod kolumny kamienne: 485+500 – 485+700
 • wykonanie kolumn kamiennych: 498+700 – 498+830
 • wzmocnienie gruntu kolumnami Jet – Grouting: 498+400 – 498+500; 498+900 – 499+000
 • montaż elementów prefabrykowanych, szpachlowanie i izolacja przepustu 496+235; 498+560
   

Roboty branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa – Kanał W5.8: Wykonanie przykanalików km: 480+180 (strona L i P), 482+240 (strona L i P), 482+300 (strona L i P), 482+360 (strona L i P), 482+420 (strona L i P), 482+476,54 (strona L i P), 482+540 (strona L i P), 482+600 (strona L i P), 482+660 (strona P), 482+720 (strona P), 482+780 (strona P) o średnicy fi 200 mm. Łączna długość 180mb.
   

28 listopada – 4 grudnia 2011r.

 • Wykonanie nasypu km 479+650 – 480+050, 496+000 – 496+250, 498+280 – 498+380, 499+060 – 499+800, łącznica A, B, C, D, BC, najazd WD-66, droga gminna w Wokowicach
 • Wykonanie wykopów: 484+350 – 484+560
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej: 481+675 – 483+750
 • Wykonanie sączków podłużnych: 482+400 – 482+600
 • Wymiana gruntu 484+560 – 484+640, 490+600 – 490+700
 • Ulepszenie podłoża: 484+800 – 484+900, 492+450 – 492+550
 • Kolumny kamienne: 479+100 – 479+180, 498+700 – 498+830
   

21 – 27 listopada 2011r.

 • Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu (495+200- 495+300, 496+050 – 496+450, 499+070 – 499+300, 499+400 – 499+800, łącznica BC, najazd WD-63, WD-66, droga gminna w Wokowicach)
 • Wymiana gruntu, 490+500 – 490+600, łącznica „C”
 • Stabilizacja podłoża, 482+050 – 482+530, 491+420 – 492+000, 495+860 – 496+050, 497+200 – 497+350 łącznica „BC”
 • Warstwa mrozoochronna, 482+700 – 483+650, 0+550 – 0+800 droga gminna w Wokowicach
 • Zdjęcie warstwy gruntu gr. 10cm 489+000 – 489+780, 491+300 – 491+500, 492+100 – 492+600 496+900 – 497+180
 • Zdjęcie humusu
 • Kolumny Jet - Grouting
 • Dogęszczenie podłoża
 • Kolumny Kamienne, 497+100 – 497+180
   

14 – 20 listopada 2011r.

 • Uzupełnienie i dogęszczenie warstwy mrozoochronnej (483+100 – 483+750)
 • Wykonanie wymiany gruntu (479+180 – 497+600)
 • Rozbiórka materaca 498+700 – 498+800
 • Wykonanie kolumn kamiennych 498+700 – 498+830
 • Odwodnienie pasa robót drogowych tymczasowymi rowami melioracyjnymi 485+500-487+050
 • Wykonanie nasypu z dokopu WD-63, 496+150 – 496+400, 499+100-499+300, 499+600 – 499+800, łącznica BC 0+500-0+700
 • Odcinek próbny z nasypu z dokopu 497+360 – 497+420
 • Dogęszczenie warstwy nasypu (479+600 – 480+000, 488+500 – 488+700)
 • Rozbiórka nasypu 491+270-491+380
 • Stabilizacja podłoża pod nasyp dla łącznicy BC
 • Wykonanie kolumn Jet-Grouting 498+470 – 498+500
 • wykonanie nasypów przy dojeździe na MZ 91
   

7 – 13 listopada 2011r.

 • Uzupełnienie i dogęszczenie warstwy nasypu (495+350 - 495+770, 496+050 – 496+650)
 • Uzupełnienie i dogęszczenie warstwy mrozoochronnej (481+600-482+600)
 • Wykonanie odcinka próbnego nasypu z dokopu 499+100 – 499+300
 • Wykonanie nasypu: 499+500 – 499+800, łącznice BC, A, D
 • Przygotowanie podłoża pod ławę fundamentową przepustu 499+350
 • Odhumusowanie drogi gminnej w Wokowicach 0+360-0+997
 • Dogęszczenie nasypu przy najeździe na WD60, WD63 str. Pn, Pd.
 • Zdjęcie warstwy gruntu gr. 10cm przy WD-60, WD66, 495+350 – 495+970
 • Rozbiórka geokraty, w-wy odsączającej i geosyntetyków 498+700-498+800
   

31 października – 6 listopada 2011r.

 • Zdjęcie humusu na drodze gminnej w Wokowicach (dojazd do MZ-91), ronda na Węźle Wierzchosławice
 • Zagęszczenie podłoża łącznicy BC, A, B, C, D,
 • Odwodnienie pasa robót drogowych tymczasowymi rowami melioracyjnymi 479+620
 • Rozebranie materaca (498+700 – 498+800)
 • Wykonanie dróg serwisowych 481+400 – 487+089
 • Wykonanie odcinka próbnego nasypu z dokopu 499+100 – 499+300
   

24 – 30 października 2011r.

 • Zdjęcie warstwy gruntu gr. 10cm (497+420 – 497+680)
 • Uzupełnienie i dogęszczenie warstwy nasypu (496+420 – 497+180, 497+420 – 497+680, 498+035 – 498+400, 499+400 – 499+800)
 • Rozebranie materaca (498+700 – 498+800)
 • Odhumusowanie łącznicy BC, A, B, C, D,
 • Wymiana gruntu pod przepusty
 • Remont dróg serwisowych w km 479+000 do 481+400
 • Odwodnienie pasa robót drogowych tymczasowymi rowami melioracyjnymi
   

17 – 23 października 2011r.

 • Dogęszczenie nasypu, podłoża, materaca 497+360 – 497+420, 498+000 – 498+400, 499+100 – 499+200, 499+400 – 499+800,
 • Rozbiórka materaca 498+700 – 498+800
 • Zdjęcie humusu, gruntu gr. 10cm: 497+360 – 497+420, 498+400 – 498+500, łącznica BC
 • Organizacja placu budowy
 • Remont dróg serwisowych
   

6 – 16 października 2011r.

Dnia 6.10.2011 konsorcjum firm Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o, Strabag Sp. z o.o., Poldim S.A., P.I. IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o rozpoczęło realizację kontraktu: Kontynuacja Budowy Autostrady A4 Węzeł Brzesko – Węzeł Wierzchosławice km 479+000 – 499+800.

 • organizacja placu budowy
 • pompowanie wody z wykopów
   

19 kwietnia 2011r.

W dniu 19.04.2011 Wykonawca porzucił Plac Budowy nie wywiązując się z obowiązku protokolarnego przekazania Zamawiającemu (GDDKiA o/Kraków).
Wykonawca do tego czasu pomimo wezwań Inżyniera i Zamawiającego do zabezpieczenia wszystkich robót oraz Placu Budowy, ograniczył się jedynie do dokończenia niektórych rozpoczętych robót mostowych oraz ogrodzenia wybranych wykopów i miejsc niebezpiecznych jednakże w sposób nie gwarantujący ich trwałości i skuteczności.  

28 lutego – 6 marca 2011r.

Roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy.
 

21 – 27 lutego 2011r.

 • Budowa rowów odwadniających 509, 514, 517a
 • Przebudowa wodociągu W8,W9
 • Teletechnika zadania T5 1/5, 2/9
 • Zabezpieczenie placu budowy
   

14 – 20 lutego 2011r.

 • Budowa rowów odwadniających 509, 514, 517a
 • Przebudowa wodociągu W5,W10,W11,W16
 • Teletechnika zadania T5 1/5
 • Zabezpieczenie placu budowy
   

7 – 13 lutego 2011r.

 • Budowa rowów odwadniających 509, 514, 517a
 • Przebudowa wodociągu W1,W2,W4,W6,W16
 • Teletechnika zadania T5 1/5, 2/9
 • Zabezpieczenie placu budowy
 • Kolumny kamienne 479+000-479+180
   

31 stycznia – 6 lutego 2011r.

 • Budowa rowów odwadniających 509, 514, 517a
 • Przebudowa wodociągu W2
 • Teletechnika zadania T5 1/5, 2/9
 • Zabezpieczenie placu budowy
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
 • Montaż prefabrykatów przepustów skrzynkowych km 497+194
 • Kolumny kamienne 480+371 - 480+410
   

24 – 30 stycznia 2011r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2
 • Budowa rowów odwadniających 510, 514, 517
 • Przebudowa wodociągu W2, W8, W16
 • Teletechnika zadania T5 1/5
 • Zabezpieczenie placu budowy
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
 • Montaż prefabrykatów przepustów skrzynkowych km 480+175,496+588
 • Kolumny kamienne 480+371 - 480+410

 

17 – 23 stycznia 2011r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2
 • Budowa rowów odwadniających 510, 514, 517
 • Przebudowa wodociągu W2, W4, W5
 • Teletechnika zadania T5 1/5
 • Zabezpieczenie placu budowy
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
 • Montaż prefabrykatów przepustów skrzynkowych km 496+235, 496+588
   

10 – 16 stycznia 2011r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp1.1-Gwp1.2, Gwp2.1-Gwp2.2, Gwp3.1-Gwp3.2, Gwp8.1-Gwp8.2
 • Budowa rowów odwadniających 510, 514, 517
 • Przebudowa wodociągu W2, W6.5-W6.7, W8.7-W8.8, W10.1-W10.2
 • Zabezpieczenie placu budowy
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
 • Platforma dla wykonania kolumn kamiennych km 480+250 – 480+300
   

1 – 9 stycznia 2011r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp1.1-Gwp1.2, Gwp2.1-Gwp2.2, Gwp3.1-Gwp3.2, Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Budowa rowów odwadniających 510,514
 • Przebudowa wodociągu W8.1-W8.2, W8.3-W8.6
 • Utrzymanie zimowe dróg poprzecznych, technologicznych oraz odwodnienie budowy
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
   

13 – 19 grudnia 2010r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp1.1-Gwp1.2, Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2, Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Budowa rowów odwadniających 510,514
 • Przebudowa wodociągu MOP Bagno
 • Utrzymanie zimowe dróg poprzecznych, technologicznych oraz odwodnienie budowy
 • Montaż prefabrykatów przepustów km 486+805, 490+745, 496+588, 498+655
 • Transport materiału na wymianę gruntu w miejsce składowe na terenie budowy
   

6 – 12 grudnia 2010r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2
 • Budowa rowów odwadniających 510,517,517c
 • Przebudowa wodociągu W14,W15
 • Utrzymanie zimowe dróg poprzecznych, technologicznych oraz odwodnienie budowy
 • Montaż prefabrykatów przepustów km 491+176, 497+588
   

29 listopada – 5 grudnia 2010r.

 • Przebudowa gazociągu Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2
 • Budowa rowów odwadniających 517,517c
   

22 – 28 listopada 2010r.

 • Telekomunikacja - wykonywanie zadania T5 1/5,1/6,1/8
 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S10-S14, S30-34, S36-45
 • Przebudowa gazociągu Gwp4.1-Gwp4.2, Gwp5.1-Gwp5.2, Gwp6.1-Gwp6.2, Gwp7.1-Gwp7.2
 • Przebudowa wodociągu W1,W4,W6,W8
 • Budowa rowów odwadniających 512, 517,517c
 • Warstwa mrozoochronna 482+700 - 483+080, 488+600 – 488+700, 492+100 – 492+450
 • Wykopy 484+000 – 485+600
 • Wymiana gruntu 490+400 – 490+500
 • Wykonywanie materacu typu E km 498+600 – 498+800
 • Wykonywanie materacu typu F km 489+650 – 489+750
 • Wykonywanie nasypów 487+850 – 488+150, 488+500 - 488+590, 491+750 – 492+100, 494+900 - 495+000, 495+700 – 495+770, 498+180-498+380
   

15 – 21 listopada 2010r.

 • Telekomunikacja- wykonywanie zadania T5 2/6
 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S24-S25, S33-34, S36-37
 • Przebudowa gazociągu Gw1.1-Gw1.2, Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Przebudowa wodociągu W8
 • Budowa rowów odwadniających 512, 517,517c
 • Warstwa mrozoochronna 482+700-483+750,488+700 – 489+140
 • Wykopy 484+000 – 485+600
 • Wykonywanie materacu typu E km. 497+360 – 497+420, 498+655 – 498+750
 • Wykonywanie materacu typu F km. 489+650 – 489+750
 • Wykonywanie nasypów 479+630-479+880,480+660 – 481+880, 481+010-481+240 487+800 – 488+390,489+350 - 489+450, 491+250 – 491 +900,492+200 - 492+500, 495+500 – 495+700,496+800 – 497+250, 498+280-498+500
   

8 – 14 listopada 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S10-S17, S30-34, S36-40
 • Przebudowa gazociągu Gw1.1-Gw1.2, Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Przebudowa wodociągu W8
 • Budowa rowów odwadniających 512, 517,517c
 • Stabilizacja podłoża 494+700 – 495+500
 • Warstwa mrozoochronna 482+700-483+750,488+700 – 489+140
 • Wykopy 484+700 – 485+600
 • Wykonywanie materacu typu E km. 497+360 – 497+420, 498+655 – 498+750
 • Wykonywanie materacu typu F km. 489+650 – 489+780
 • Wykonywanie nasypów 479+630-479+880,480+410 – 481+880, 481+010-481+240 486+600 – 487+720,487+840 - 488+350, 490+300 – 490 +400,491+550 - 491+880, 495+190 – 495+770,499+100-499+300
   

1 - 7 listopada 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S29-S30
 • Przebudowa gazociągu Gwp1.1-Gwp1.2 ,Gwp2.1-Gwp2.2 , Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Przebudowa wodociągu W10,W12
 • Budowa rowów odwadniających 512,513,517,517c
 • Stabilizacja podłoża 492+400 – 492+600, 494+700 – 495+000
 • Wykonywanie kolumn kamiennych 497+700 – 497+760
 • Wykopy 484+700 – 485+600
 • Wykonywanie materacu typu E km 497+350 – 497+420, 498+380 – 498+750
 • Wykonywanie materacu typu F km 489+650 – 489+720
 • Wykonywanie nasypów 479+630-479+880,480+410 – 481+660, 486+500 – 486+750,487+500 - 488+300, 490+200 – 490 +400,491+300 - 491+450, 491+950 – 492+100,499+100-499+600
   

25 – 31 października 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S22-S24, S27-28, S-41-S42
 • Przebudowa gazociągu Gwp2.1-Gwp2.2 , Gwp8.1-Gwp8.2, Gwp9.1-Gwp9.2
 • Przebudowa wodociągu W12, W-14
 • Kanalizacja sanitarna KS1-2, KS3-4
 • Budowa rowów odwadniających 513,517,517c
 • Stabilizacja podłoża 486+220 – 486+500, 493+550 – 493+700,494+870 – 495+000
 • Wykonywanie kolumn kamiennych 497+680 – 497+760
 • Wykopy 484+700 – 485+600
 • Układanie geokraty km 498+280 - 498+380, 489+655 – 489+790
 • Wymiana gruntu km 479+180 – 479+280
 • Wykonywanie materacu typu E km 499+100 – 499+200
 • Wykonywanie nasypów 480+660 – 481+450, 486+500 – 486+750, 489+850 – 490+400, 491+250 – 491+450, 495+500 – 495+700,496+000-496+200,496+450 – 496+800, 497+800 – 488+280,498+380-498+500,499+200-499+600
   

18 – 24 października 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S19-S24,
 • Przebudowa gazociągu G16.1-G16.2, Gwp1.1-Gwp1.2, Gwp2.1-Gwp2.2
 • Przebudowa wodociągu W12
 • Budowa rowów odwadniających 513,517,517c
 • Przygotowanie podłoża 491+250 – 491+450, 495+390 – 495+600,499+400 – 499+800
 • Wykopy 484+700 – 485+600
 • Układanie geokraty km. 489+450 – 489+650, 498+280 - 498+380
 • Wymiana gruntu km. 479+180 – 479+280, 490+580 – 490+820
 • Wykonywanie materacu typu E km. 499+100 – 499+200
 • Wykonywanie materacu typu D km. 480+140 – 480+660
 • Wykonywanie nasypów 480+660 – 481+450, 487+500 – 488 +300, 491+450 – 491+620, 496+450 – 497+250, 497+760 – 488+280
   

11 – 17 października 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S6-S10, S16-S19, S30-S45
 • Przebudowa gazociągu G16.1-G16.2, Gwp1.1-Gwp1.2, Gwp2.1-Gwp2.2
 • Przebudowa wodociągu W1, W12
 • Budowa rowów odwadniających 513,517
 • Wykop 485+350 - 485+750
 • Przygotowanie podłoża 486+220 – 486+500, 495+000 – 495+800, 498+600 – 499+000, 499+400 – 499+800
 • Wymiana gruntu km. 479+400 – 480+100
 • Wykonywanie materacu typu D 480+410 – 480+660
 • Wykonywanie nasypów 480+660 – 481+240, 487+800 – 488+150, 491+450 – 491+620, 497+800 – 488+280
   

4 – 10 października 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S7-S16, S30-S34, S36-S43
 • Przebudowa gazociągu G16.1-G16.2, G17.1-G17.4, Gwp2.1-Gwp2.2, Gwp3.1-Gwp3.2
 • Przebudowa wodociągu W12
 • Budowa rowów odwadniających 513,517
 • Wykop km 484+400 – 484+600, 485+350 - 485+750
 • Przygotowanie podłoża km 491+300 – 492+300, 495+000 – 495+800, 499+400 – 499+800
 • Wymiana gruntu km 479+400 – 480+100
 • Kolumny kamienne km 480+371 – 480+410, 497+680 – 497+760
 • Wykonywanie materacu typu D, km 480+410 – 480+550
 • Wykonywanie nasypów km 480+750 – 481+240, 487+800 – 488+150
   

27 września - 3 października 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S12-S16, S31-S34, S40-S41
 • Przebudowa gazociągu G16.1-G16.2,Gwp2.1-Gwp2.2, Gwp3.1-Gwp3.2
 • Przebudowa wodociągu W9, W13
 • Budowa rowów odwadniających 513
 • Wykop 485+350 - 485+700
 • Układanie geokraty 10cm. 486+650 - 486+770, 499+100-499+200
 • Wykop oraz przygotowanie podłoża pod przepust 479+621
 • Przygotowanie podłoża 491+300 – 492+300, 496+200 – 496+500
   

20 - 26 września 2010r.

 • Budowa kanalizacja deszczowej W5.8 S17-S19, S33-S34, S36-S38
 • Przebudowa gazociągu G16.1-G16.2,Gwp2.1-Gwp2.2,
 • Przebudowa wodociągu, W1, W9, W11
 • Budowa rowów odwadniających 513, 517, 525
 • Budowa nasypu z wykopu, 480+900-481+240, 487+800 – 488+150
 • Warstwa filtracyjna pod materac 480+550 – 480+660, 486+650 - 486+770,
 • Wykop 485+350 - 485+700
 • Geotkanina oraz warstwa filtracyjna z kruszywa 489+450 – 489+650
 • Stabilizacja podłoża 488+200 - 488+390, 488+500 - 489+200, 490+200 – 490+400
 • Wymiana gruntu 496+800-497+000
   

13 – 19 września 2010r.

 • Przebudowa gazociągu G-17.1-17.2,Gw2.1-Gw2.2,
 • Przebudowa wodociągu, W-2, W-12
 • Montaż rur drenarskich ZB 1-2, ZB2.2
 • Budowa nasypu z wykopu, 480+660-481+450, 487+800 – 488+130
 • Warstwa fltracyjna materaca A gr. 30cm 486+650 - 486+770
 • Wymiana gruntu 479+780-480+100, 496+800-497+000
 • Wykop + kanalizacja -481+700 – 482+000
   

6 - 12 września 2010r.

 • Przebudowa gazociągu G-13,G-14, G-16
 • Przebudowa wodociągu W-1, W-2, W-13
 • Budowa nasypu z wykopu, 488+800 – 489+000
 • Wykop 484+800 – 485+600
 • Materac typu D 480+450 – 480+660
 • Odhumusowanie z odwozem Mop Bagno
 • Wymiana gruntu 490+400-490+450, 496+000-496+450
   

30 sierpnia - 5 września 2010r.

 • Przebudowa gazociągu G-15
 • Przebudowa wodociągu W-13
 • Prace drogowe ze względu na opady deszczu ograniczyły się do utrzymania dróg technologicznych.
   

23 - 29 sierpnia 2010r.

 • Przebudowa gazociągu G-13,G-14, G-15, G-16
 • Przebudowa wodociągu W-1, W-11, W-13
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej KS1-KS2
 • Budowa nasypu z wykopu 480+666 – 481+450, 482+800 – 483+770, 487+800 – 487+950,488+800 – 489+000
 • Warstwa filtracyjna 5cm, oraz wypełnienie geokraty kruszywem 487+500 – 487+670
 • Przygotowanie podłoża pod materac typu D 480+450 – 480+660
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp 489+900 – 490+450, 497+000 – 497+200
   

16 - 22 sierpnia 2010r.

 • Budowa nasypu z wykopu km 480+660 do 481+450, 487+800 do 488+000,
 • Geokrata 20cm km 487+500 do 487+670
 • Przygotowanie podłoża pod materac typu E km 499+100 do 499+200
 • Droga technologiczna pomiędzy DW 975 – DP K1346
 • Wymiana gruntu km 479+490 do 479+780
 • Przebudowa wodociągu W14,W15
 • Przebudowa gazociągu G11, G15
   

9 - 15 sierpnia 2010r.

 • Budowa nasypu z wykopu w km 480+880 - 481+010, km 481+240 - 481+450, km 487+250 – 487+475, km 487+800 – 488+200
 • Odhumusowanie terenu w obrębie MOP Bagno
 • Wykonywanie warstwy filtracyjnej pod geokratę w km 487+620 – 487+870
 • Budowa drogi technologicznej w km 491+100 – 491+650
 • Wykonanie wykopu pod przepust skrzynkowy 2x2 w km 491+178
 • Wykonanie wykopu oraz chudego betonu pod przepust w km 499+200
 • Przebudowa sieci drenarskiej w km 489+379
   

1 – 8 sierpnia 2010r.

 • wykonanie podłoża w km od 480+900 do 481+010
 • wykonanie warstwy nr 7 nasypu w km od 481+240 do 481+450
 • przebudowa gazociągu G-11 i G-13 w km 490+055 oraz 491+130
 • przebudowa sieci drenarskiej ZB1.2 i ZB2
 • przebudowa wodociągów W2, W9, W15
 • przebudowa rowów melioracyjnych 517b, 522
   

26 – 31 lipca 2010r.

 • wykonanie ław fundamentowych pod przepusty w km 489+800; 496+235
 • wykonanie przepięcia przyłączy wodociągowych PE 40-32 w km 486+700
 • ułożenie kanalizacji sanitarnej KS5-KS6 w km 486+700
 • przebudowa sieci drenarskiej ZB2 w km 489+379; 0+116,20

19 – 25 lipca 2010r.

 • wykonanie materaca typu C z geokraty 10 cm na odcinku próbnym w km od 481+140 do 481+240
 • budowa nasypu z wykopu w km od 481+240 do 481+450; od 482+850 do 483+750; od 480+660 do 481+010
 • przygotowanie podłoża pod wykonanie prawego nasypu WD-62 w km 490+120
 • wykonanie dróg technologicznych w km od 490+100 do 490+700; 484+200 do 485+800
 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie DD5 w km od 480+400 do 480+600
 • wykonanie ław fundamentowych pod przepusty w km 480+890; 483+100; 496+865; 496+588; 489+799; 497+194
 • przebudowa sieci gazowej śr/pr w km 499+639
 • przebudowa wodociągu W7 i W8
 • przebudowa sieci drenarskiej ZB1.2
   

12 – 18 lipca 2010r.

 • Wykonywanie dróg technologicznych w km 480+000 do 480+250, 496+500 do 497+000,
 • budowa nasypu z wykopu w km 481+240 do 481+450 oraz km 482+850 do 483+750,
 • rowy tymczasowe w km 494+600 do 496+000,
 • budowa przepustu 2x2 w km.483+100,
 • przebudowa sieci gazowej śr/pr w km 499+073,
 • przebudowa wodociągu W7 i W8,
 • przebudowa sieci drenarskiej ZB1.2.
   

5 – 11 lipca 2010r.

 • Budowa nasypów z wykopu w km 481+000 - 481+500, 482+850 - 484+010,
 • wykonywanie materaca typu C w km 480+010 – 481+240,
 • wykonywanie materaca typu D w km 487+500 – 487+670,
 • odhumusowywanie na sekcji II,
 • wykonywanie rowów tymczasowych w km 489+200 - 490+300, 492+850 - 493+100 oraz 493+850 - 494+600,
 • budowa dróg technologicznych,
 • kontynuacja rozpoczętej przebudowy sieci gazowej na sekcji.
   

28 czerwca – 4 lipca 2010r.

 • Budowa nasypów z wykopu w km 481+000-481+500, 482+850-484+010
 • Wykonanie wzmocnienień podstawy korpusu drogi z zastosowaniem materaca typu C w km 480+010 – 481+240
 • Przebudowa sieci średniego i wysokiego ciśnienia w km 499+073
 • Przebudowa linii teletechnicznych TP S.A.
 • Przebudowa wodociągu W2, ø225mm w km 480+441
 • Przebudowa sieci SN w km 488+028–488+367
   

21 - 27 czerwca 2010r.

 • Roboty ziemne w km 480+010 – 483+400, formowanie nasypów;
 • Roboty rozbiórkowe w miejscowości Wokowice;
 • Przebudowa sieci średniego i wysokiego ciśnienia w km 489+220, 486+662 – 486+835 oraz 484+427;
 • Przebudowa linii teletechnicznych TP S.A.;
 • Przebudowa wodociągu W2, ø225mm;
 • Przebudowa sieci SN, km 488.
   

14 – 20 czerwca 2010r.

 • Roboty ziemne w km 482+700 – 483+500;
 • Wykonanie drogi technologicznej nr 5, 12, 20;
 • Roboty rozbiórkowe w miejscowości Wokowice;
 • Przebudowa sieci średniego i wysokiego ciśnienia w km 486+652 – 486+835;
 • Przebudowa linii teletechnicznych TP S.A;
 • Przebudowa wodociągu W2, ø225mm.
   

7 – 13 czerwca 2010r.

 • Roboty związane z usuwaniem skutków powodzi;
 • Odcinek próbny w km 481+200 do 481+600;
 • Drogi technologiczne w śladzie DD5, DD12, DD20;
 • Roboty rozbiórkowe we wsi Wokowice w km 486+600 do 486+900.
   

31 maja – 6 czerwca 2010r.

Roboty koncentrowały się na usuwaniu skutków powodzi.
 

24 - 30 maja 2010r.

 • Roboty ziemne na drogach technologicznych nr 5 oraz 12;
 • Poletko próbne w km 482+700 do 482+750 oraz w km 483+400 do 483+450;
 • Roboty odwodnieniowe – usuwanie zastoisk wody po fali powodzi;
 • Zagęszczanie warstwy nasypu w km 482+800 do 483+300;
 • Wyburzanie obiektów budowlanych w miejscowości Wokowice – nr domów 129,132,145,150,414 wraz z budynkami gospodarczymi.

17 - 23 maja 2010r.

W wyniku obfitych opadów deszczu teren został silnie nawodniony i nastąpiły miejscowe podtopienia, dlatego też prowadzone dotychczas roboty zostały wstrzymane.

10 - 16 maja 2010r.

 • Trwają prace przygotowawcze w pasie budowanej autostrady;
 • Wykonywane są roboty przekładkowe sieci gazowych oraz wodociągowych;
 • Występują prace w celu zachowania zasobów naturalnych fauny i flory;
 • Opady deszczu utrudniają osuszanie oraz wykonywanie robót ziemnych na terenach płaskich, których odwodnienie ze względu na ukształtowanie jest utrudnione.

03 - 09 maja 2010r.

 • Trwają prace przygotowawcze w pasie budowanej autostrady;
 • Kontynuowane są prace geodezyjne, wytyczanie trasy, punktów wysokościowych, zakładanie osnowy geodezyjnej;
 • Wykonawca rozpoczął przekładanie sieci gazowych kolidujących z budowaną autostradą;
 • Trwają badania archeologiczne w okolicach węzła Wierzchosławice, przewidywany termin zakończenia tych prac: koniec czerwca 2010 r.;
 • Wykonawca organizuje Laboratorium Polowe;
 • Wysoki poziom wód gruntowych w terenie płaskim, mimo wykonanych rowów odpływowych utrudnia osuszanie tych terenów i wykonywanie robót ziemnych;
 • Wykonywane są nadal zbiorniki tymczasowe dla przeniesienia i ochrony płazów.  

12 – 18 kwietnia 2010r.

 • W okresie od rozpoczęcia trwania Kontraktu do końca marca 2010 teren Budowy został oczyszczony z niewypałów i niewybuchów;
 • Wszystkie drzewa zostały ścięte. Trwa usuwanie drzew i krzewów z terenu Budowy;
 • Rozpoczęty został monitoring przyrodniczy (m.in. utworzono zbiornik na płazy);
 • Rozpoczęto monitoring oddziaływania robót na budynki zlokalizowane w odległości do 50m od linii rozgraniczających oraz prowadzony jest monitoring stanu technicznego istniejących budynków. Prowadzony jest również monitoring istniejących dróg w obrębie Budowy określający ich aktualny stan techniczny;
 • Została odtworzona trasa przebiegu autostrady oraz zamarkowane punkty wysokościowe;
 • Prowadzone jest odwodnienie terenu, czyszczenie rowów melioracyjnych umożliwiających odprowadzenie wody z terenów płaskich bardzo nawodnionych;
 • W miesiącu kwietniu prowadzone są w dalszym ciągu prace przygotowawcze związane z porządkowaniem terenu, wywozem drzew po wycince, wykonywane jest karczowanie po wycince drzew;
 • Wykonawca posiada zorganizowane zaplecze techniczne wraz z pełną obsadą pracowniczą do prowadzenia tej Budowy.